przesuń do początku strony
Strona główna/Dla Mieszkańców/Małe dziecko/Kwalifikacje personelu - więcej informacji

Kwalifikacje personelu - więcej informacji

Kwalifikacje opiekunów zatrudnionych w żłobkach i klubach dziecięcych są identyczne.

  1. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.
  2. Może być także osoba, która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
  3. przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod okiem opiekuna, o który mowa w pkt. 1.
  4. Jeżeli osoba, o której mowa w pkt 2, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.
  5. Przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w żłobku lub klubie dziecięcym można korzystać z pomocy wolontariuszy. Wolontariusz, przed rozpoczęciem świadczenia pracy w żłobku lub klubie dziecięcym, zobowiązany jest odbyć 40-godzinne szkolenie. W przypadku gdy wolontariusz posiada kwalifikacje, o których mowa w pkt 1-4, przepisów dot. Obowiązku 40-godzinnego szkolenia, nie stosuje się.

Dziennym opiekunem może być osoba, która odbyła:

6.      160-godzinne szkolenie albo 40-godzinne szkolenie uzupełniające (w tym z zakresu rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa, stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka, udzielania dziecku pierwszej pomocy), jeżeli posiada kwalifikacje, o których mowa w pkt 1. Szkolenie obejmie m.in. wiedzę z zakresu rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa, stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka, udzielania dziecku pierwszej pomocy.

7.      Do odbycia szkolenia nie jest zobowiązana osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

8.      W celu weryfikacji spełnienia warunków dających rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, u kandydata na dziennego opiekuna może być przeprowadzony przez kierownika ośrodka pomocy społecznej wywiad środowiskowy. Wywiad środowiskowy jest przeprowadzany na zlecenie burmistrza.

Przepisy nie określają kwalifikacji zawodowych niani.

Przepisy przejściowe: osoby zatrudnione do opieki w żłobkach, działających na podstawie przepisów dotychczasowych, nie są zobowiązane do odbycia szkoleń, o których mowa powyżej.

Osoby zatrudnione do opieki w żłobkach, działających na podstawie przepisów dotychczasowych, nieposiadające średniego wykształcenia, a pozostające w zatrudnieniu w dniu wejścia w życie ustawy żłobkowej, tj. 04 kwietnia 2011 r., są zobowiązane do jego uzupełnienia w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy.