przesuń do początku strony
Strona główna/Dla Mieszkańców/Małe dziecko/Zasady wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - więcej informacji

Zasady wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - więcej informacji

Zgodnie z ustawą żłobkową, każda jednostka organizacyjna, osoba fizyczna czy osoba prawna, która chce prowadzić na terenie Gminy Pszczyna żłobek lub klub dziecięcy, zanim rozpocznie działalność, musi ją najpierw wpisać do rejestru prowadzonego przez Burmistrza Pszczyny.

Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, należy złożyć pisemny lub elektroniczny wniosek. Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku dołącza się:

1)  w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;
2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
3)  oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
5) zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki.
6) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka (do wglądu);
7) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)
8) dowód dokonania opłaty (do wglądu lub dołączona do wniosku kopia)

Przed dokonaniem wpisu do rejestru pracownicy Urzędu Miejskiego w Pszczynie dokonają wizytacji lokalu, aby ustalić, czy żłobek lub klub dziecięcy zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. W trakcie wizytacji lokalu pracownicy ww. wydziału będą wymagać od wnioskodawcy przedstawienia do wglądu opinii komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
Po dokonaniu wpisu do rejestru - wnioskodawca otrzyma zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Od tego momentu podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być również prowadzone poza planem nadzoru

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski
Ul. Rynek 2
43-200 Pszczyna

Informacja dotycząca zasad rejestracji oraz składanie wniosków o wpis do rejestru mieścić się będzie na parterze budynku pod tym samym adresem w pokoju nr 5

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nastąpi w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych będzie podlegał opłacie. Jej wysokość ustali Rada Miejska w Pszczynie w drodze uchwały (ustawa zastrzega, że opłata nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia, tj. 693 zł). Dowód zapłaty należnej opłaty należy załączyć do wniosku. Klasyfikacja budżetowa dział 756 - rozdział 75618 § 049 (dochody własne gminy). Burmistrz Pszczyny wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu  do rejestru, zawierające następujące dane:
- nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
- datę i numer wpisu do rejestru;
- formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
- nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
- miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:
- podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:
- złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
- nie usunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Załączniki: