przesuń do początku strony
Strona główna/Fundusze Unijne/Inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej/Projekty realizowane z innych źródeł zewnętrznych w latach 2014-2020

Projekty realizowane z innych źródeł zewnętrznych w latach 2014-2020

„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pszczyna na lata 2015-2023”

  • Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  • Nazwa Programu: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
  • Nazwa działania: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci
  • Wartość projektu (PLN): 10 950,00zł
  • Wartość dotacji (PLN): 9 855,00zł
  • Okres realizacji rzeczowej: 2015 - 2016r.
  • Planowana data realizacji finansowej: 2017r.
  • Podpisanie umowy o dofinansowanie: IV kwartał 2016r.

Celem niniejszego projektu było przygotowanie projektu programu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji (osiedla: Stare Miasto, Śródmieście, Siedlice, Piastów oraz Powstańców Śląskich), prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pszczyna na lata 2015-2023