przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/I rata za koncesję

I rata za koncesję

27 Stycznia 2017
kategoria:
News

Urząd Miejski w Pszczynie przypomina, iż zgodnie z art. 111 ust. 4 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.) przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach oraz placówkach gastronomicznych zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2016  oraz uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń, w  terminie do 31 stycznia 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 01.01.2016 r. nastąpiła zmiana ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016, poz. 487 j.t.). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 18 ust. 12 pkt 5 powyższej ustawy zezwolenie wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku:

  1. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, lub
  2. dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5.

Dodaje się art. 18 ust. 12a w brzmieniu: „W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust.2.”

Dodaje się art. 18 ust. 12b w brzmieniu: „W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty”.

Przedsiębiorcy, którym zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 181 ust.12 pkt.5 cytowanej wcześniej ustawy, mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Zdrowia (pokój nr 5) oraz pod nr 32 449 39 23.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Pszczynie: w poniedziałek w godzinach od 700 do 1530, od wtorku do piątku w godzinach od 700 do 1430, lub na konto Urzędu Miejskiego w Pszczynie: ING Bank Śląski  O/Bielsko Biała 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540.