przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Komunikat Burmistrza Pszczyny ws. czynszów komunalnych

Komunikat Burmistrza Pszczyny ws. czynszów komunalnych

06 Kwietnia 2020
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia
Komunikat Burmistrza Pszczyny ws. czynszów komuna

W związku z treścią art. 31u ustawy z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 31.03.2020r. poz. 568), Burmistrz Pszczyny informuje, że w przypadku gdy wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez wynajmującego lub wypowiedzenie przez niego wysokości czynszu w takim lokalu (dotyczy także lokali komunalnych) nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy w/w ustawy tj. przed 31.03.2020r., termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie terminu wypowiedzenia następuje wyłącznie na podstawie oświadczenia woli najemcy. Oznacza to, że skorzystanie z w/w uprawnienia nastąpi wyłącznie po złożeniu stosownego oświadczenia. W przypadku lokali komunalnych wystarczającym jest złożenie oświadczenia elektronicznie na adres mejlowy stosownego administratora lokalu mieszkalnego.

Istotne aby oświadczenie woli o przedłużeniu terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub o przedłużeniu terminu wypowiedzenia wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r. najemca złożył wynajmującemu lokal najpóźniej w dniu upływu tego terminu. Przykładowo gdy okres wypowiedzenia mija w dniu 30.04.2020r., oświadczenie należy złożyć do dnia 30.04.2020r. włącznie.

W/w uprawnienie nie stosuje się w przypadku wypowiedzenia umowy najmu najemcy lokalu mieszkalnego:

1) na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (używanie lokalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, rażące i uporczywe naruszanie porządku domowego, zwłoka w zapłacie czynszu, wynajęcie lub oddanie lokalu do bezpłatnego używania, używanie lokalu pomimo że budynek jest przeznaczony do remontu lub rozbiórki),

2) lub któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba ze najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.