przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Wypłata świadczeń dla Polaków goszczących uchodźców

Wypłata świadczeń dla Polaków goszczących uchodźców

18 Marca 2022
kategoria:
News
Wypłata świadczeń dla Polaków goszczących uch

 

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wysokość świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

 • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
 • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot otrzymał dodatkowe wynagrodzenie,
  w tym za wynajem,
 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
 • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Wnioski o świadczenie pieniężne można składać:

 • W Urzędzie Miejskim w Pszczynie ul. Rynek 2
 • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia
  z wykorzystaniem profilu zaufanego
 • drogą pocztową z dopiskiem „świadczenie pieniężne” na adres: Urząd Miejski w Pszczynie, 43-200 Pszczyna ul. Rynek 2

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Pszczynie w Punkcie Informacyjnym lub w Biurze Obsługi Klienta lub pobrać z załącznika do powyższej informacji.

Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek z uchybieniem tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. 32 449 39 26.

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni, w przypadku, gdy osoba której zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie:

 1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji (należy dostarczyć orzeczenie);
 2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (należy dostarczyć niniejszy dokument wraz z tłumaczeniem na język poleski dokonanym przez tłumacza przysięgłego);
 3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
 4. jest kobietą w ciąży (należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie) lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
 5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
 6. jest małoletnim znajdującym się w ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, którzy bez osoby dorosłej przekroczyli granicę.

fot. freepik.com

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
odt Klauzula Informacyjna dot wypłaty świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 2022-03-30 11.96KB pobierz plik: Klauzula Informacyjna dot wypłaty świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
pdf Wniosek i karta o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP 2023-05-19 727.32KB pobierz plik: Wniosek i karta o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP