przesuń do początku strony
Strona główna/Dla Mieszkańców/Małe dziecko/Nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki - więcej informacji

Nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki - więcej informacji

Burmistrz właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, sprawuje nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały. W przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna, burmistrz prowadzi czynności nadzorcze także poza planem nadzoru, o którym powyżej mowa. Czynności nadzorczych dokonują osoby upoważnione przez burmistrza.

Przed dokonaniem wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych burmistrz dokonuje wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi.

W przypadku stwierdzenia, że podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy albo dzienny opiekun nie spełnia standardów dotyczących sprawowanej opieki, organ sprawujący nadzór zobowiązuje go do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. Nieusunięcie ich skutkuje wykreśleniem z rejestru lub rozwiązaniem umowy w przypadku dziennego opiekuna.

Nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki przez nianie sprawuje zatrudniający ją rodzic/rodzice. Tworzenie warunków do podejmowania i prowadzenia tej formy działalności następuje bez udziału gminy. Zatrudnianie niani nie podlega kontroli ze strony gminy ani PIP.