przesuń do początku strony
Strona główna/Fundusze Unijne/Projekty realizowane z innych programów Unijnych

Projekty realizowane z innych programów Unijnych

 

 „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY PSZCZYNA

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:


Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś. Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Działanie: 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych: E-aktywni mieszkańcy województwa  śląskiego i opolskiego

Wartość projektu: 84 000,00 zł

Przyznana kwota:  84 000,00 zł

Partner Gminy Pszczyna:
PROGRAM REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM GMINY  PSZCZYNA TJ.: FUNDACJĄ WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zakończenie rzeczowe: marzec 2020r.

Zakończenie finansowe realizacji: 15.03.2020r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: sierpień 2019r.

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych
w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych

Beneficjenci: osoby, które ukończyły 25 rok życia w dniu przystąpienia do projektu, zamieszkałe na terenie województwa śląskiego w gminie Pszczyna, powyższe osoby zostaną podzielone na  grupy wiekowe mieszkańców: 25-34 lata, 35-43 lata, 44-64 lata, 65 i więcej lat (kobiety i mężczyźni w tym osoby niepełnosprawne)

 

Liczba uczestników: 150 osób

 

Tematy szkoleń:         

1. Rodzic w internecie

2.Mój biznes w sieci

3.Moje finanse i transakcje w sieci

4.Działam w sieciach społecznościowych

5.Tworzę własną stronę internetową

6.Rolnik w sieci

7. Kultura w sieci

 

 

 

"NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE USŁUGAMI DZIEDZINOWYMI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO "

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa działania: Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 1 595 095,20 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA (przypadająca na Gminę Pszczyna): 124 825,60 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: III kwartał 2020 r.

ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: III kwartał 2020 r.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (w obszarach podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami).

Cel ten będzie realizowany poprzez doskonalenie wiedzy i kompetencji pracowników partnerów projektu w zakresie obsługi podatkowej oraz zarządzania zasobem nieruchomości, elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach i automatyzację rozliczeń, elektronizację procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości, wdrażanie rozwiązań poprawiających dostępność informacji i jakość obsługi przedsiębiorców.

W wyniku realizacji projektu zostaną podniesione kompetencje merytoryczne pracowników JST oraz kompetencje w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, a także standardy pracy w urzędach; usprawnione zostaną mechanizmy i procedury w zakresie obsługi podatkowej i zarządzania nieruchomościami sektora publicznego, tym samym zwiększona będzie jakość i dostępność usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych  Gminy Pszczyna" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kwota dotacji 798 356,00 zł

 

Celem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych poprawiająca efektywność energetyczną, w wyniku której zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię. Działania będą polegać m.in. na ociepleniu budynków, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie i modernizacji źródeł ciepła.

W ramach projektu przewidziane są kompleksowe działania termomodernizacyjne w budynkach komunalnych:

  1. Budynek Łąka, Tysiąclecia,
  2. Budynek Pszczyna, Staromiejska,
  3. Budynek Pszczyna, Kopernika,
  4. Budynek Pszczyna, Wodzisławska (wraz z modernizacją kotłowni)

 

Wartość inwestycji planuje się na kwotę 1 220 000 zł.

Zadanie zostanie wykonane w latach 2020-2021.