przesuń do początku strony
Strona główna/Fundusze Unijne/Projekty realizowane z innych programów Unijnych

Projekty realizowane z innych programów Unijnych

Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029

Opis inwestycji: Filia Żłobka Miejskiego w Pszczynie ma powstać na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Staromiejskiej 41. Pozyskane środki pozwolą zaadaptować pomieszczenia o powierzchni 330 m2. W nowej lokalizacji powstanie 36 miejsc opieki dla dzieci.

Przewidywane etapy prac:

2023 rok: Analiza rozwiązań prawnych i technicznych związanych z adaptacją pomieszczeń do potrzeb dzieci żłobkowych

2024 rok: Wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę. Przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych - zgodnie ustawą PZP. Roboty budowlane: adaptacja pomieszczeń do potrzeb dzieci w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, szatni, itp. Zakup i montaż wyposażenia (zakupiony ze środków własnych)

2025 rok: Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2024 r. (m.in. budowa dźwigu zewnętrznego). Montaż urządzeń (m.in. CO, CWU, itp.). Zakup i montaż wyposażenia (meble, zabawki, itp.). Plac zabaw - zakup i montaż. Zagospodarowanie terenu - dostosowanie otoczenia do wymogów zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Zakup i montaż wyposażenia (zakupiony ze środków własnych).

Wartość wydatków projektu: 2 174 640,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 465 218,03 zł

Okres realizacji projektu: lata 2023-2025

 

„Klub Seniora w Pszczynie”

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych - konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Wartość projektu: 629 443,75 zł
w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 585 382,68 zł

Okres realizacji: 01.01.2021 r. - 30.06.2023 r.

Celem głównym projektu „Klub Seniora w Pszczynie” jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Grupę docelową stanowią osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, bierne zawodowe, w wieku powyżej 60 roku życia.

Historia powstania Klubu Seniora

W styczniu 2016 roku w ramach projektu socjalnego „Aktywizacja i integracja seniorów poprzez działalność Klubu Seniora” utworzony został Klub Seniora. Projekt był odpowiedzią na zwiększającą się liczbę osób starszych oraz prowadzoną politykę senioralą, która ma za zadanie kształtowanie warunków godnego i zdrowego starzenia się.

Głównym celem projektu było stworzenie osobom starszym miejsca i warunków do spotkań, w trakcie których mogą ciekawie spędzać wolny czas, zaspokoić potrzeby psychofizyczne i edukacyjne. Kładziony był nacisk na zdrowy tryb życia oraz promowanie aktywności fizycznej, stanowiącej fundament dobrego zdrowia i umożliwiającej zachowanie sprawności i samodzielności w zakresie samoobsługi w dłuższej perspektywie. Podejmowane działania o charakterze edukacyjnym zmierzały do wzrostu umiejętności w zakresie wartościowego spędzania czasu wolnego oraz do mobilizowania seniorów do aktywności poza miejscem zamieszkania, a tym samym podnoszenia jakości życia.

Finalnym celem projektu było budowanie i utrzymywanie relacji społecznych oraz pobudzanie aktywności seniorów i dążenie do ich aktywności na rzecz społeczności lokalnej. W tym celu, podejmowane były działania z zakresu m.in. integracji międzypokoleniowej, służące wzajemnej wymianie doświadczeń i inspirowaniu do aktywności.

Klub Seniora organizował zajęcia integracyjne, spotkania ze specjalistami i pasjonatami różnych dziedzin wiedzy, warsztaty pobudzające twórczość, zajęcia o tematyce zdrowotnej, kulinarnej, zajęcia sportowe oraz różnorakie wyjścia i wyjazdy.

Kierowano się głównie potrzebami naszych beneficjentów i w tym celu starano się dostosować plan działań do ich oczekiwań i zainteresowań.

Seniorzy uczestnicy projektu zgłaszali potrzebę rozwoju formuły Klubu Seniora, aby Klub stał się docelowo stałym miejscem, w którym w szerokim zakresie godzinowym seniorzy będą mogli się spotykać i realizować swoje potrzeby integracyjne.

Wystąpiono zatem z wnioskiem do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o dofinansowanie utworzenia Klubu Seniora w ramach Programu Senior+ oraz zaplanowano środki własne z budżetu Gminy Pszczyna, dzięki czemu w styczniu 2021 roku utworzono Klub Seniora Senior+

 

E-AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY PSZCZYNA

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:


Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś. Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Działanie: 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych: E-aktywni mieszkańcy województwa  śląskiego i opolskiego

Wartość projektu: 84 000,00 zł

Przyznana kwota:  84 000,00 zł

Partner Gminy Pszczyna:
PROGRAM REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM GMINY  PSZCZYNA TJ.: FUNDACJĄ WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zakończenie rzeczowe: marzec 2020r.

Zakończenie finansowe realizacji: 15.03.2020r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: sierpień 2019r.

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych
w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych

Beneficjenci: osoby, które ukończyły 25 rok życia w dniu przystąpienia do projektu, zamieszkałe na terenie województwa śląskiego w gminie Pszczyna, powyższe osoby zostaną podzielone na  grupy wiekowe mieszkańców: 25-34 lata, 35-43 lata, 44-64 lata, 65 i więcej lat (kobiety i mężczyźni w tym osoby niepełnosprawne)

 

Liczba uczestników: 150 osób

 

Tematy szkoleń:         

1. Rodzic w internecie

2.Mój biznes w sieci

3.Moje finanse i transakcje w sieci

4.Działam w sieciach społecznościowych

5.Tworzę własną stronę internetową

6.Rolnik w sieci

7. Kultura w sieci

 

 

 

"NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE USŁUGAMI DZIEDZINOWYMI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO "

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa działania: Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 1 595 095,20 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA (przypadająca na Gminę Pszczyna): 124 825,60 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: III kwartał 2020 r.

ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: III kwartał 2020 r.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (w obszarach podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami).

Cel ten będzie realizowany poprzez doskonalenie wiedzy i kompetencji pracowników partnerów projektu w zakresie obsługi podatkowej oraz zarządzania zasobem nieruchomości, elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach i automatyzację rozliczeń, elektronizację procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości, wdrażanie rozwiązań poprawiających dostępność informacji i jakość obsługi przedsiębiorców.

W wyniku realizacji projektu zostaną podniesione kompetencje merytoryczne pracowników JST oraz kompetencje w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, a także standardy pracy w urzędach; usprawnione zostaną mechanizmy i procedury w zakresie obsługi podatkowej i zarządzania nieruchomościami sektora publicznego, tym samym zwiększona będzie jakość i dostępność usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych  Gminy Pszczyna" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kwota dotacji 798 356,00 zł

 

Celem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych poprawiająca efektywność energetyczną, w wyniku której zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na energię. Działania będą polegać m.in. na ociepleniu budynków, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie i modernizacji źródeł ciepła.

W ramach projektu przewidziane są kompleksowe działania termomodernizacyjne w budynkach komunalnych:

  1. Budynek Łąka, Tysiąclecia,
  2. Budynek Pszczyna, Staromiejska,
  3. Budynek Pszczyna, Kopernika,
  4. Budynek Pszczyna, Wodzisławska (wraz z modernizacją kotłowni)

 

Wartość inwestycji planuje się na kwotę 1 220 000 zł.

Zadanie zostanie wykonane w latach 2020-2021.