przesuń do początku strony
Strona główna/Ochrona danych

Ochrona danych

Informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. L119/1)  (zwane  „RODO”), informuję że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna.
  2. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz  przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych  e-mail: iod[at]pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

- wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pszczyna przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Pszczyny.
  3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

-  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  1. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
  2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.
  3. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Burmistrz Pszczyny

Treść ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (.pdf):
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (.pdf): 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Zasady realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą w zakresie przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pszczynie

Informacja RODO dotycząca przetwarzania danych dla kanałów Social Media - format Word

Informacja RODO dotycząca przetwarzania danych dla kanałów Social Media - format PDF