przesuń do początku strony
Strona główna/Urząd Miejski/Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119.1 z p.zm):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych gromadzonych w ramach systemu nagrywania przychodzących połączeń telefonicznych zarejestrowanych na centralach telefonicznych Urzędu Miejskiego w Pszczynie jest Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod[at]pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przed uzyskaniem połączenia (art. 6 ust 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO) oraz w celu wykonywania zadań realizowanych w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit e RODO).

4. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu bezpieczeństwa i podniesienia jakości obsługi klienta.

5. Rejestrowaniu podlegają wszystkie połączenia przychodzące na numery telefonów stacjonarnych poprzez centrale telefoniczne Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

6. Pani/Pana dane osobowe z nagranych rozmów mogą zostać ujawnione organom i jednostkom, które wskażą odpowiednią podstawę prawną upoważniającą do odbioru tych danych lub dane mogą zostać udostępnione odpowiednim organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze lub dla celów postępowania sądowego, w tym wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

7. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 90 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

8. Przysługuje Pani/Panu:

prawo dostępu do swoich danych;
prawo do sprostowania swoich danych;
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przed uzyskaniem połączenia jest Pani/Pan informowany przez nagranie z systemu, że wszystkie rozmowy są rejestrowane. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na ich nagrywanie należy przerwać połączenie.