przesuń do początku strony
Strona główna/Dla Mieszkańców/Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze - punkt informacyjno-konsultacyjny

Od 8 lutego 2021 r. w ramach działalności Referatu ds. Jakości Powietrza Mieszkańcy Gminy Pszczyna mogą otrzymać pomoc w procesie składania wniosku i uzyskaniu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła - wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Ważne!

Możliwe jest uzyskanie dotacji bez konieczności wymiany źródła ciepła, do docieplenia budynku, wymiany okien, drzwi, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, pod warunkiem, że dom ogrzewa źródło ciepła inne niż na paliwo stałe, albo kocioł na paliwo stałe, ale co najmniej 5 klasy.

Forma dofinansowania:

 • dotacja

Terminy:

 • Realizacja programu lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej uznawane są za niekwalifikowane.

Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

1) w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

2) w serwisie „gov.pl”.

Przed złożeniem wniosku poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie, konieczne jest założenie konta na tym portalu, które umożliwia wypełnienie elektronicznej wersji wniosku. Wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez GWD do WFOŚiGW w Katowicach. Wniosek należy również wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z załącznikami do WFOŚiGW bądź Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

W celu złożenia wniosku poprzez serwis „gov.pl”, należy wypełnić wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesłać go za pośrednictwem wskazanego serwisu do WFOŚiGW w Katowicach na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).

Jeśli nie zdecydujesz się na samodzielne złożenie wniosku - możesz skorzystać z usług przeszkolonych pracowników i wypełnić oraz złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.

Wniosek wraz z uprawnionym pracownikiem wypełnisz podczas wizyty w Referacie ds. Jakości Powietrza. Następuje to po etapie doradczym. Twój wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zarejestrowany w kancelarii Urzędu Miejskiego i przekazany do WFOŚiGW w Katowicach. Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW w Katowicach. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do kancelarii Urzędu (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.

To Gmina przekazuje Twój wniosek do WFOŚiGW

Obowiązkiem Gminy jest niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od daty złożenia, przekazanie wniosku do WFOŚiGW. Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Do wypełnienia wniosku będą potrzebne:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany - przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa - w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. - dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnia całkowita budynku,
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji),
 • ostatni formularz PIT.

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. 

Kontakt

Referat ds. Jakości Powietrza

ul. 3 Maja 11, Pszczyna, tel. 32 449 39 50, e-mail: jp[at]pszczyna.pl

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE PROGRAMU:
https://czystepowietrze.gov.pl/

PYTANIA I ODPOWIEDZI
https://czystepowietrze.gov.pl/ogolne/pytania-i-odpowiedzi/

 

Czyste Powietrze