przesuń do początku strony
Strona główna/Dla Mieszkańców/Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze - punkt informacyjno-konsultacyjny

Od 8 lutego 2021 r. w ramach działalności Referatu ds. Jakości Powietrza, działa punkt konsultacyjno-informacyjny programu "Czyste Powietrze", w którym mieszkańcy Gminy Pszczyna mogą uzyskać między innymi:

- informacje o zasadach Programu oraz ulotki i materiały informacyjne,

- pomoc w wypełnianiu, wydruku i złożeniu wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć,

- pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła - wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

W Programie od 3 stycznia 2023 r. zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu.

 • W poziomie podstawowym - do 135 000 zł stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym,
 • W poziomie podwyższonym - do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • W poziomie najwyższym - do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Kwota dotacji:

 • Dla Beneficjentów uprawionych do podstawowego poziomu dofinansowania - do 66 000 zł
 • Dla Beneficjentów uprawionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - do 99 000 zł
 • Dla Beneficjentów uprawionych do najwyższego poziomu dofinansowania - do 135 000 zł

Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1200 zł na audyt energetyczny.

Ważne!

Możliwe jest uzyskanie dotacji bez konieczności wymiany źródła ciepła, do docieplenia budynku, wymiany okien, drzwi, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, pod warunkiem, że dom ogrzewa źródło ciepła inne niż na paliwo stałe, albo kocioł na paliwo stałe, ale co najmniej 5 klasy.

Terminy:

 • Realizacja programu lata 2018-2029 r.
 • Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej uznawane są za niekwalifikowane.

Wnioskodawca ma możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem:

 • Generatora Wniosków o Dofinansowanie   
 • Osobiście, drogą pocztową lub kurierem w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach
 • Osobiście w Referacie ds. Jakości Powietrza Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 11 w Pszczynie.

Do wypełnienia wniosku będą potrzebne:

 • numer Księgi Wieczystej i numer działki nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany - przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa - w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. - dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnia całkowita budynku,
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji),
 • ostatni formularz PIT.

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. 

Realizacja Programu "Czyste Powietrze" w Gminie Pszczyna (stan na 31.12.2023r.):

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 2112
 • Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 1909
 • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 1454
 • Kwota wypłaconych dotacji (zł): 17 806 341,14

Do końca 2021 roku, zgodnie z obowiązującą na terenie województwa śląskiego uchwałą antysmogową, mieszkańcy mieli czas na wymianę kotłów, które spalały węgiel, drewno lub pellet i były wyprodukowane przed 2007 rokiem. Do końca 2023 roku powinna nastąpić wymiana młodszych kotłów, wyprodukowanych w latach 2007-2012, natomiast kotłów wyprodukowanych w latach 2013-2017 - do końca 2025 roku. Kotły klasy 3 i 4 należy wymienić do końca 2027 roku.

Kontakt

Referat ds. Jakości Powietrza

ul. 3 Maja 11, Pszczyna, tel. 32 449 39 50, 32 449 39 88, e-mail: jp[at]pszczyna.pl

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE PROGRAMU:
https://czystepowietrze.gov.pl/

PYTANIA I ODPOWIEDZI
https://czystepowietrze.gov.pl/ogolne/pytania-i-odpowiedzi/

 

Czyste Powietrze