przesuń do początku strony
Strona główna/Rada Miejska/Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz sporządzania protokołów
z posiedzeń Rady Miejskiej w Pszczynie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L119) -zwane „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2,43-200 Pszczyna.
  1. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych e-mail: iod[at]pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku jawności działania organów gminy na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z 11b oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.).
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wszystkie osoby mające dostęp do sieci internetowej i zainteresowane przebiegiem sesji Rady Miejskiej w Pszczynie.
  5. Państwa dane osobowe są przetwarzane bezterminowo poprzez ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pszczynie i na platformie esesja.tv.
  6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.
  7. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.