przesuń do początku strony
Strona główna/Dla Mieszkańców/Centralna ewidencja emisyjności budynków - ZONE

Centralna ewidencja emisyjności budynków - ZONE

Centralna ewidencja emisyjności budynków

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pszczynie informuje o sposobie realizacji obowiązku dotyczącego złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w zakresie wykorzystywanych źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554).

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554), od 1 lipca 2021 roku właściciele oraz zarządcy budynków obowiązani są do złożenia stosownej deklaracji dotyczącej wykorzystywanych źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, sieć ciepłownicza, pompa ciepła etc. Obowiązek dotyczy zarówno budynków i lokali mieszkalnych jak i niemieszkalnych, przy czym, jeżeli część budynku jest zamieszkała, a część niezamieszkała, a obie części składowe są zasilane przez różne źródła ciepła, bądź wykorzystywane są różne źródła spalania paliw, deklaracje winny być złożone oddzielnie na część mieszkalną i niemieszkalną.

Deklaracja wymaga podania informacji jedynie w zakresie adresu budynku oraz źródła ciepła. W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw. Ponadto trzeba podać podstawowe dane identyfikacyjne. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554), deklaracja zawiera takie informacje jak:

1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (klasa kotła znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku kotła albo w jego instrukcji obsługi)
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).

Deklarację można złożyć:

  • elektronicznie - poprzez portal www.zone.gunb.gov.pl z wykorzystaniem profilu zaufanego lub dowodu elektronicznego,
  • papierowo - składając stosowny formularz osobiście w Urzędzie Miejskim w Pszczynie (Wydział Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 30) lub wysłać pocztą.

Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (do 30 czerwca 2022 r.).

Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od jego uruchomienia.

Dodatkowych informacji w powyższym zakresie można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pszczynie przy ul. Dworcowej 30 (pokój nr 12 na 1. piętrze) lub pod numerem telefonu 32 449 38 75.

 

Pliki do pobrania

https://bip.pszczyna.pl/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow#cnt