przesuń do początku strony
Strona główna/Urząd Miejski/Ogólna Klauzula informacyjna

Ogólna Klauzula informacyjna

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI W PSZCZYNIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (Dz.Urz. LI 19/1) (zwane „RODO"), informuję że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna, tel. 32 449 39 00, e-mail: pszczyna[at]pszczyna.pl.
2. Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod[at]pszczyna.pl , telefon: 32 449 39 69 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji świadczonych przez nas usług, w związku z :
• obowiązkiem wynikającym z konieczność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
• wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• realizacją zawartych umów (art. 6 ust. b RODO),
• w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa lub zawartą umową jest obowiązkowe i stanowi warunek realizacji świadczonych przez nas usług. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia przez nas usługi, o którą się Państwo staracie.
5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również powierzone podmiotom świadczącym ogólnodostępne usługi pocztowe i bankowe oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pszczyna przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Pszczyny.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
9.W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu w związku z tym praw, stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zostanie Państwu przekazana każdorazowo w związku z załatwieniem konkretnej sprawy.