przesuń do początku strony

POLSKI ŁAD

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

 

Prace konserwatorskie zespołu grobów książęcych z rodu Anhalt-Köthen na terenie parku pałacowego w Pszczynie

Opis inwestycji: Zakres prac obejmie: demontaż, oczyszczenie, rekonstrukcja ubytków, scalenie kolorystyczne, hydrofobizacja, warstwy zabezpieczające, montaż. Obiekt po przeprowadzeniu prac konserwatorskich będzie pełnił funkcję ekspozycyjno-edukacyjną. W powiązaniu z innymi elementami Parku, które również poddawane są pracom konserwatorskim ,pozwoli to na zwiększenie zainteresowania zwiedzających całym zespołem zamkowo-parkowym. Będzie elementem nie tylko  dziedzictwa materialnego w postaci zachowanych form architektonicznych, ale także dziedzictwa niematerialnego w formie przekazu o dziejach rozwoju miasta.

OTRZYMANE DOFINANSOWANIE: 500 000,00 zł

SZACOWANE KOSZTA: około 511 000,00 zł

 

 

Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszczynie przy ul. Dobrawy - Fundusz Dopłat

 ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Rządowy program bezzwrotnego wsparcia budownictwa  

PLANOWANA WARTOŚĆ INWESTYCJI : 13 011 749,00 PLN

PLANOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA (WG UMOWY O DOFINANSOWANIE): 10 409 399,69 PLN

PLANOWANE ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: GRUDZIEŃ 2024

W marcu 2022 roku została podpisana umowa pomiędzy Gmina Pszczyna, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pszczynie przy ul. Dobrawy.

W wyniku budowy powstaną 43 lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu gminy
o łącznej powierzchni użytkowej 1497,56 m2.

Inwestycja jest dofinansowana z rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa ze środków Funduszu Dopłat, którego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Budowa przedszkoli wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w sołectwach gminy Pszczyna- Czarków , Studzienice

 Opis inwestycji:  Budowa przedszkoli wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czarkowie i Studzienicach (gmina Pszczyna). W wyniki realizacji zadania powstaną nowoczesne obiekty wraz z placami zabaw dla dzieci  i miejscami parkingowymi. Przedszkola będą 6-oddziałowe, dla max. 150 dzieci dla każdego obiektu. Placówki będą dostępne dla osób niepełnosprawnych. Celem inwestycji jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w dostępie do publicznych placówek oświatowych świadczących opiekę nad dziećmi w wieku od 3 do lat 6.

OTRZYMANE DOFINANSOWANIE:  8 000 000,00 zł

SZACOWANE KOSZTA: ok. 22 000 000,00 zł

 

 

Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul. Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul. Gajowej i ul. Jesionowej w Pszczynie

 

 

Opis inwestycji:  Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul. Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul. Gajowej i ul. Jesionowej w Pszczynie polegać będzie na budowie nowych odcinków dróg o łącznej dł. Około 1,85 km (ul. Wilcza ok. 800 mb, ul. Gajowa ok. 350 mb, ul. Jesionowa ok. 690 mb). Wykonane zostaną nowe jezdnie o dwóch pasach ruchu o szer. 2,25 m każda (łącznie szerokości jezdni: 4,5 m). W ramach prac zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, wykonane zostaną pobocza z tłucznia z krawężnikami. Przy ul. Wilczej i Jesionowej przewidziano prace z przebudową sieci teletechnicznej. W ramach rozbudowy wykonane zostaną prace związane z przebudową istniejących zjazdów.

OTRZYMANE DOFINANSOWANIE: 5.000.000,00 zł

SZACOWANE KOSZTA: około 6 015 000,00 zł

 

 

Rozbudowa istniejącego budynku ośrodka kultury w Studzionce

 

Opis inwestycji: Inwestycja obejmuje: dostosowanie obecnego budynku do obowiązujących przepisów przeciw pożarowych, rozbudowę budynku o garaż dwustanowiskowy dla OSP Studzionka, termomodernizację budynku Ośrodka Kultury, likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych poprzez m.in. dobudowę windy zewnętrznej do budynku. Inwestycja ma na celu stworzenie nowoczesnego, bezpiecznego, ogólnodostępnego miejsca spotkań dla mieszkańców oraz  poprawę bezpieczeństwa lokalnej społeczności mieszkającej w miejscowości popegeerowskiej. Przedsięwzięcie wzmocni także potencjał i sprawność jednostki OSP w gminie. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na życie, rozwój kulturalny i bezpieczeństwo pożarowe ponad 2300 mieszkańców Studzionki.

OTRZYMANE DOFINANSOWANIE: 5.000.000,00

SZACOWANE KOSZTA: około 6 015 000,00