przesuń do początku strony
Strona główna/Fundusze Unijne/Inwestycje realizowane z innych źródeł

Inwestycje realizowane z innych źródeł

Program Olimpia

Budowa hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 6 w Pszczynie

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Nazwa działania: Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich

SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 6 018 824,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 505 000,00 zł

 

Opis: Przedmiotem zadania jest budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 6 w Pszczynie i niezbędnym wyposażeniem.
Inwestycja obejmuje:
- budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach pola gry ok.16 m x 32 m (mieszczący się w limitach Programu);
- zadaszenie łukowe hali o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo z powłoką membranową (do 650 m2);
- zaplecze sanitarno-szatniowe zlokalizowane wewnątrz hali (do 100m2);
- łącznik do 100m2;
- oświetlenie ledowe wewnątrz hali wraz z instalacją elektryczną;
- instalacje ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji;
- niezbędne wyposażenie sportowe;
- strzelnica laserowa (wirtualna) na 4 stanowiska strzeleckie;
- scena mobilna;
- dokumentacja techniczna oraz nadzór inwestorski.

 

 

Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2022

Przebudowa i modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Ministerstwo Sportu i Turystyki

SZACUNKOWY KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 2 022 501,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 022 501,00 zł

TERMIN ZAKOŃCZENIA ZADANIA: 30.11.2024 r.

Opis :
-przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej oraz dostosowanie do obecnych wymogów (wymiary - 102 x 60 m),
- budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej (wymiary - 44 x 24 m),
- przebudowa i rozbudowa infrastruktury towarzyszącej: ogrodzenia i oświetlenia boisk, piłkochwytów, dojść.

 

 

Inicjatywa sołecka 2022- Marszałkowski Konkurs

 

Gmina Pszczyna podpisała umowy na realizację dwóch zadań w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Śląskiego

 Zadanie nr 1

 1. Nazwa zadania - Budowa oświetlenia przy boisku sportowym LKS-u Studzienice
 2. Program - Budżet Województwa Śląskiego - Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa sołecka” w 2022 roku
 3. Szacunkowy koszt całkowity - 124 081,00 zł
 4. Wysokość dofinansowania - 60 000,00 zł
 5. Rok realizacji - zadanie realizowane będzie w 2022 roku
 6. Skrócony opis -W ramach zadania gmina Pszczyna planuje: zakup
  i montaż rozdzielnicy zasilania oświetlenia. Rozdzielnica będzie stanowić miejsce zasilania instalacji oświetlenia boiska. Wykonanie instalacji niskiego napięcia oświetlenia boiska. W ramach budowy instalacji będą posadowione cztery słupy oświetleniowe aluminiowe. Na czubie każdego słupa zostanie zabudowany poprzecznik przeznaczony na instalację trzech opraw oświetlenia.

Zadanie nr 2

 1. Nazwa zadania - Relaks i bezpieczeństwo w Jankowicach
 2. Program - Budżet Województwa Śląskiego - Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa sołecka” w 2022 roku
 3. Szacunkowy koszt całkowity - 49 000,00 zł
 4. Wysokość dofinansowania - 20 000,00 zł
 5. Rok realizacji - zadanie realizowane będzie w 2022 roku
 6. Skrócony opis - Zadanie będzie polegało na zakupie i montażu obiektów małej architektury oraz bezpiecznej nawierzchni z mat przerostowych. Urządzenia, które zostaną zainstalowane w ramach zadania m.in: biegacz, orbitrek, Twister, Wahadło, stół do tenisa stołowego, stół do gry w piłkarzyki, stół do gier plenerowych.

 

 

Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Pszczynie przy ul. Dobrawy - Fundusz Dopłat

 

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Rządowy program bezzwrotnego wsparcia budownictwa  

PLANOWANA WARTOŚĆ INWESTYCJI : 13 011 749,00 PLN

PLANOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA (WG UMOWY O DOFINANSOWANIE): 10 409 399,69 PLN

PLANOWANE ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: GRUDZIEŃ 2024

W marcu 2022 roku została podpisana umowa pomiędzy Gmina Pszczyna, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Pszczynie przy ul. Dobrawy.

W wyniku budowy powstaną 43 lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu gminy
o łącznej powierzchni użytkowej 1497,56 m2.

Inwestycja jest dofinansowana z rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa ze środków Funduszu Dopłat, którego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

 

 

Fundacja ORLEN - Moje miejsce na Ziemii -edycja 4/2021

Projekt : STOP SMOG

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Fundacja Orlen

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 10 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 10 000,00 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: II kwartał 2022 r.

Projekt został realizowany w Zespole Szkół w Studzionce, polegał na wykonaniu muralu pochłaniającego smog na ścianie budynku szkoły. Mural został wykonany certyfikowanymi farbami pochłaniającymi smog. Farba aktywuje się pod wpływem słońca i pary wodnej i jest w stanie zmniejszyć zanieczyszczenia nawet o 20% oraz redukuje 0,44g tlenków azotu na każdym metrze kwadratowym , czyli 1m2 jest odpowiednikiem działania jednego  średniej wielkości drzewa. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i poprawa stanu czystości powietrza w Studzionce.

Fundacja BGK - Moja Mała Ojczyzna , V edycja 2021

Projekt : BAWIMY SIĘ I UCZYMY

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:  Fundacja BGK im. J.K.Steczkowskiego

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU:  40 000,00zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 30 000,00 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: II kwartał 2022 r.

Celem projektu jest aktywizacja i integracja społeczności sołectwa Łąka oraz ościennych miejscowości poprzez wspólne działania mieszkańców dla wspólnego dobra "Małej Ojczyzny" w środowisku lokalnym oraz polepszenie przestrzeni publicznej poprzez modernizację placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łące.  Modernizacją była wymiana i naprawa urządzeń, nasadzenie drzew, zacienienie oraz poprawa estetyki miejsca. Projekt ma na celu zachęcenie o dbanie o tradycję i historię Łąki poprzez grę interaktywną która przybliży uczestnikom historię wsi, wybitnych mieszkańców oraz znaczących miejsc i zabytków.

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

1 projekt:

Nazwa inwestycji: Budowa przedszkoli wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w sołectwach gminy Pszczyna - Czarków, Studzienice

Obszar inwestycyjny : Infrastruktura edukacyjna

Opis inwestycji:  Budowa przedszkoli wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Czarkowie i Studzienicach (gmina Pszczyna). W wyniki realizacji zadania powstaną nowoczesne obiekty wraz z placami zabaw dla dzieci  i miejscami parkingowymi. Przedszkola będą 6-oddziałowe, dla max. 150 dzieci dla każdego obiektu. Placówki będą dostępne dla osób niepełnosprawnych. Celem inwestycji jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w dostępie do publicznych placówek oświatowych świadczących opiekę nad dziećmi w wieku od 3 do lat 6.

Przewidywany okres realizacji inwestycji:  powyżej 12 miesięcy

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) : 12.000.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN) : 4.000.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 33,33 %

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 8.000.000,00

 2 projekt:

Nazwa inwestycji: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Pszczyna obejmująca modernizację oświetlenia w oparciu o technologię LED

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura elektronenergetyczna i oświetleniowa

Opis inwestycji: Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o technologię LED dla opraw energochłonnych w tym ulicznych opraw rtęciowych i sodowych. Zostanie wymienione 966 szt. wyeksploatowanych opraw oświetleniowych. Lokalizacja zadania obejmuje tereny gminy Pszczyna (miasto oraz sołectwa: Łąka, Piasek, Brzeźce, Studzionka, Wisła Mała i Wisła Wielka).
Szacuje się redukcję gazów CO2 na ok. 44,6 ton/rok oraz oszczędność energii na ok. 54tyś. kWh/rok. Przewiduje się zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o ok. 50%.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 miesięcy

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 1.600.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 160.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 10,0 %

Kwota wnioskowanych środków (w PLN) : 1.440.000,00

 

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na wydatki majątkowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty
i województwa).

Jest to element wsparcia dla samorządów w ramach tarczy antykryzysowej. Gmina Pszczyna do tej pory otrzymała środki finansowe na zadania:

 1. Nazwa dofinansowanej inwestycji:

Budowa sali widowiskowej PCKul z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych

Wartość dofinansowania: 5 698 039,00 zł

 1. Nazwa dofinansowanej inwestycji:

Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie

Wartość dofinansowania: 3 000 000,00 zł

 

 

Program „STOP SMOG”

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii -Fundusz Termomodernizacji i Remontów

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 15 158 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 10 610 600,00 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: IV kwartał 2022 r.

Celem projektu jest przebudowa ograniczenie emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza poprzez realizację łącznie 286 przedsięwzięć niskoemisyjnych. Działanie będzie polegać na wymianie urządzeń lub systemów grzewczych lub podgrzewających wodę użytkową, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych na spełniające standardy niskoemisyjne, oraz zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych na ciepło grzewcze m.in.: poprzez wymianę urządzeń bądź wymianę urządzeń i budowę przyłącza gazowego lub elektrycznego, likwidację urządzeń.

 

 

„Rozbudowa istniejącego budynku zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku sportowym  w Łące”

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Ministerstwo Sportu i Turystyki .Program "Sportowa Polska, Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2019 "

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 1 300 000,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 566 700,00 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: IV kwartał 2021 r.

ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: I kwartał 2022 r.

 

 

 

„Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie im. Jana Larysza w Pszczynie, wariant - 400 m - certyfikowany”

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Ministerstwo Sportu i Turystyki

Nazwa działania: Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej 2018

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 6 018 824,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 000 000,00 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: IV kwartał 2020 r.

ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: III kwartał 2020 r.

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa istniejącego stadionu lekkoatletycznego wraz z płytą boiska trawiastego. Budowa budynku zaplecza sportowego mieszczącego dodatkowo toalety dla widzów i pomieszczenia techniczne wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz budowa trybun dla gości. Elementy wyposażenia lekkoatletycznego zaprojektowano w nawierzchni z pełnego poliuretanu, natomiast boisko - z murawy rolowanej. Nawierzchnie utwardzone zaprojektowano w nawierzchni z kostki betonowej.

 

„Ławka Niepodległości dla samorządów”

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Minister Obrony Narodowej

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 29 585,20 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 23 668,16 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: IV kwartał 2018 r.

ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: I kwartał 2019 r.

Celem projektu jest wykonanie i montaż na Placu Zwycięstwa i Wolności w Pszczynie multimedialnej "Ławki Niepodległości" - ławki pomnikowej upamiętniającej 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Ławka będzie upamiętniać polską państwowość, a także posiadać walory edukacyjne oraz praktyczne. Siedząc na Ławce, każdy będzie mógł zapoznać się z najważniejszymi wydarzeniami, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości. Duży nacisk postawiono na nowoczesność - Ławka będzie posiadać fotokod QR, który umożliwi ściągnięcie materiałów historycznych oraz ułatwienia, takie jak ładowarka urządzeń mobilnych oraz hot spot WiFi. Ławka będzie podświetlana systemem LED. 

  

„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Porębie”

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu "Sportowa Polska" - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 2 999 253,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 989 700,00 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: I kwartał 2021 r.

ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: I kwartał 2021 r.

Celem projektu jest budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12,2 m x 24,2 m i wysokości 7,15 m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, pokojem nauczyciela wf, magazynem sprzętu sportowego i łącznikiem do budynku szkoły.

„Przebudowa boiska piłkarskiego w miejscowości Łąka”

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Pilotażowego Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej „Mały Klub”

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 2 067 075,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 033 500,00 zł

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: IV kwartał 2018 r.

ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: I kwartał 2019 r.

Celem projektu jest przebudowa treningowego boiska piłkarskiego o wymiarach 95x48 m, w tym: przebudowa nawierzchni boiska sportowego; drenaż przebudowanego boiska sportowego; montaż piłkochwytów, bram i furtek; montaż bramek do piłki nożnej; dostawa kabin dla zawodników; nawierzchnie utwardzone wokół przebudowanego boiska sportowego; zieleń wokół przebudowanego boiska sportowego.