przesuń do początku strony
Strona główna/Urząd Miejski/Zostań ławnikiem

Zostań ławnikiem

WYBORY  UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW  NA KADENCJĘ  2020-2023

W związku z prośbą Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach o przeprowadzenie wyborów uzupełniających i dokonanie wyboru 2 ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach do orzekania w sprawach karnych ogłasza się nabór kandydatów na ławników.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

do 6 października  2021 r.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobrać w Urzędzie Miejskim w Pszczynie, ul. Rynek 2 w Biurze Rady Miejskiej w Pszczynie, ul. Rynek 2, pok. 205 - II p.

Wszystkie potrzebne do zgłoszenia druki są również dostępne w formie elektronicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Pszczynie w zakładce „ZOSTAŃ ŁAWNIKIEM”.

Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2072).

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

 KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece     zdrowotnej (Dz. U. Z 2021, POZ. 1050), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
  Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (zobacz).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia (art. 162 § 5 u.s.p.).

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata (art. 162 § 4 u.s.p.).

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 4 u.s.p.).

Rada Miejska w Pszczynie będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

KOSZTY ZWIĄZANE Z UZYSKANIEM DOKUMENTÓW STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI DO KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA:

 Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego oraz koszty zdjęć kandydata - ponosi kandydat na ławnika.

Pozostałe koszty związane z wydaniem informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wydaniem aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisy lub zaświadczenia z innego rejestru lub ewidencji - ponosi Skarb Państwa.

 

 GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Biurze Rady Miejskiej w Pszczynie, ul. Rynek 2, pok. 205 - II p. w kopertach z dopiskiem „KANDYDAT NA ŁAWNIKA - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE” - w godzinach pracy Urzędu:

- poniedziałek               godz. od 7:00 do 17:00

- wtorek - czwartek     godz. od 7:00 do 15:00

- piątek                            godz. od 7:00 do 14:00

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2021 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Pszczynie po 6 października 2021 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.:

32 449 39 35;  32 449 39 34.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 6 października 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pszczynie
Leszek Szczotka

kategoria: Powiązane pliki [5]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf 2021-09-03 870.99KB pobierz plik: Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf
pdf Lista zgłaszających kandydata 2020-2023.pdf 2021-09-03 219.2KB pobierz plik: Lista zgłaszających kandydata 2020-2023.pdf
pdf Oświadczenie kandydata na ławnika że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie zosta ła mu ograniczona ani zawieszona..pdf 2021-09-03 233.98KB pobierz plik: Oświadczenie kandydata na ławnika że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie zosta ła mu ograniczona ani zawieszona..pdf
pdf Oświadczenie,że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.pdf 2021-09-03 243.46KB pobierz plik: Oświadczenie,że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.pdf
pdf Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - kandydaci na ławników sądowych.pdf 2021-09-03 107.03KB pobierz plik: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - kandydaci na ławników sądowych.pdf