przesuń do początku strony
Strona główna/Urząd Miejski/Zostań ławnikiem

Zostań ławnikiem

WYBORY ŁAWNIKÓW  NA KADENCJĘ  2024-2027

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Pszczynie, Sądzie Rejonowym w Tychach i Sądzie Okręgowym w Katowicach, Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach zwrócił się do Rady Miejskiej w Pszczynie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- Do Sądu Okręgowego w Katowicach 10 ławników w tym:

 • 6 ławników do orzekania w sprawach karnych,
 • 4 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych

- Do Sądu Rejonowego w Tychach 3 ławników w tym:

 • 3 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

- Do Sądu Rejonowego w Pszczynie 4 ławników w tym:

 • 4 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów na ławników  upływa 30 czerwca 2023 r.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty (1-4), które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Biurze Rady Miejskiej w Pszczynie, ul. Rynek 2, pok. 205 - II p. w kopertach z dopiskiem
„KANDYDAT NA ŁAWNIKA” w godzinach pracy Urzędu:

- poniedziałek                        godz. od 7:00 do 17:00

- wtorek - czwartek                godz. od 7:00 do 15:00

- piątek                                 godz. od 7:00 do 14:00

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miejskiej w Pszczynie po 30 czerwca 2023 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

OPŁATY

 • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 • Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej http://www.pszczyna.pl/ w zakładce „ZOSTAŃ ŁAWNIKIEM”, w Biurze Rady Miejskiej - pokój nr 205 oraz w Biurze Obsługi Klienta - pokój nr 4.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.:

32 449 39 35;  32 449 39 34.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 czerwca 2023 r.

 

kategoria: Powiązane pliki [5]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf karta zgłoszenia kandydata na ławnika 2024-2027.pdf 2023-05-26 127.5KB pobierz plik: karta zgłoszenia kandydata na ławnika 2024-2027.pdf
pdf Oświadczenie,że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.pdf 2023-05-26 84.97KB pobierz plik: Oświadczenie,że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.pdf
pdf Oświadczenie kandydata na ławnika że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie zosta ła mu ograniczona ani zawieszona.pdf 2023-05-26 85.15KB pobierz plik: Oświadczenie kandydata na ławnika że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie zosta ła mu ograniczona ani zawieszona.pdf
pdf Lista zgłaszających kandydata 2024-2027.pdf 2023-05-26 219.03KB pobierz plik: Lista zgłaszających kandydata 2024-2027.pdf
pdf Klauzula informacyjna_kandydaci na ławników sądowych_2024-2027.pdf 2023-05-26 106.71KB pobierz plik: Klauzula informacyjna_kandydaci na ławników sądowych_2024-2027.pdf