przesuń do początku strony
Strona główna/Urząd Miejski/Zostań ławnikiem wybory uzupełniające

Zostań ławnikiem wybory uzupełniające

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW
NA KADENCJĘ 2024 - 2027

Działając na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach zwrócił się do Rady Miejskiej w Pszczynie z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027.

Rada Miejska w Pszczynie powinna wybrać następującą ilość ławników:

- Do Sądu Okręgowego w Katowicach 5 ławników w tym:

 • 3 ławników do orzekania w sprawach karnych,
 • 2 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych

- Do Sądu Rejonowego w Tychach 3 ławników w tym:

 • 3 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów na ławników  upływa 9 lutego 2024 r.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty (1-4), które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w Biurze Rady Miejskiej w Pszczynie, ul. Rynek 2, pok. 205 - II p. w kopertach z dopiskiem
„KANDYDAT NA ŁAWNIKA -WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE” w godzinach pracy Urzędu:

- poniedziałek                          godz. od 7:00 do 17:00

- wtorek - czwartek                godz. od 7:00 do 15:00

- piątek                                        godz. od 7:00 do 14:00

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lutego 2024 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Pszczynie po upływie powyższego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

OPŁATY

 • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 • Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej http://www.pszczyna.pl/ w zakładce „ZOSTAŃ ŁAWNIKIEM - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE”,
w Biurze Rady Miejskiej - pokój nr 205 oraz w Biurze Obsługi Klienta - pokój nr 4.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.:

32 449 39 35;  32 449 39 34.

 

kategoria: Powiązane pliki [5]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf karta zgłoszenia kandydata na ławnika 2024-2027.pdf 2024-01-09 127.5KB pobierz plik: karta zgłoszenia kandydata na ławnika 2024-2027.pdf
pdf Klauzula informacyjna_kandydaci na ławników sądowych_2024-2027.pdf 2024-01-09 106.78KB pobierz plik: Klauzula informacyjna_kandydaci na ławników sądowych_2024-2027.pdf
pdf Lista zgłaszających kandydata 2024-2027.pdf 2024-01-09 219.03KB pobierz plik: Lista zgłaszających kandydata 2024-2027.pdf
pdf Oświadczenie - władza rodzicielska 2024-01-09 85.2KB pobierz plik: Oświadczenie - władza rodzicielska
pdf Oświadczenie - postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe 2024-01-09 84.97KB pobierz plik: Oświadczenie - postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe