przesuń do początku strony
Strona główna/Dla Mieszkańców/Małe dziecko/Niania więcej informacji

Niania więcej informacji

Niania sprawuje opiekę nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia. Niania to osoba zatrudniona bezpośrednio przez rodziców/rodzica, na podstawie pisemnej umowy o świadczenie usług zwanej umową uaktywniającą (zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia). Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne opłaci ZUS ze środków budżetu państwa. Składka przez ZUS opłacana jest od kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę.

Aby skorzystać z tego przywileju rodzice/samotny rodzic muszą:

  • zgłosić nianię do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • pozostawać w zatrudnieniu (także na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej),
  • nie umieszczać dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna,
  • nie korzystać z ulgi podatkowej z racji umowy aktywizacyjnej,
  • nie pełnić funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

Jeżeli rodzic utraci pracę, składki za nianię będą odprowadzane przez ZUS tylko przez następne 3 miesiące. W przypadku, gdy niania otrzymywać będzie wynagrodzenie wyższe od minimalnego, różnicę za składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pokrywać do ZUS będą rodzice.

Tworzenie warunków do podejmowania i prowadzenia tej formy działalności następuje bez udziału gminy. Zatrudnianie niani nie podlega kontroli ze strony gminy ani PIP. Rodzic musi informować ZUS o każdej zmianie mającej wpływ na opłacanie składek (utrata pracy, rozwiązanie umowy z nianią, czy przekroczenie przez dziecko wieku uprawniającego do korzystania z opłacania składek).

Za nianię, która przystąpiła dobrowolnie na swój wniosek do ubezpieczenia chorobowego, składki na to ubezpieczenie opłaca rodzic.

Nianią może być także członek najbliższej rodziny np. siostra, brat, babcia, kuzynka. Może nią być także osoba przebywająca na emeryturze lub świadczeniu przedemerytalnym. Przepisy nie określają kwalifikacji zawodowych niani.

Ważne: umowy z nianiami będzie można podpisywać od 1 pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy żłobkowej, czyli od 1 października 2011 r.

 

Informacje dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom oraz pomoc w wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych związanych z zatrudnieniem niani można uzyskać w każdej placówce terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto na stronie internetowej ZUS, pod adresem www.zus.pl dostępne są poradniki dla płatników składek dotyczące ogólnych zasad wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych, zasad korygowania dokumentów a także wzory dokumentów ubezpieczeniowych zarówno do wydruku, jak i wypełnienia.

Przykładowo wypełnione dokumenty ubezpieczeniowe związane z zatrudnianiem niani są na stronie:

http://www.zus.pl/pliki/poradniki/nianie_poradnik.pdf

ZUS uruchomił specjalną infolinię 801 400 400