przesuń do początku strony
Strona główna/Fundusze Unijne/Inwestycje realizowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW w Warszawie

Inwestycje realizowane ze środków WFOŚiGW w Katowicach oraz NFOŚiGW w Warszawie

„ Rewitalizacja Zabytkowego Parku Pszczyńskiego poprzez przywrócenie waloru przyrodniczego cennej zieleni parkowej - II etap”

logo pszczyna

 • ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: WFOŚiGW W KATOWICACH
 • KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 31 998,28 zł
 • KWOTA DOFINANSOWANIA: 23 198,60 zł
 • ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: IV kwartał 2016 r.
 • ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: IV kwartał 2016 r.

OPIS: Celem głównym przedmiotowego projektu była ochrona różnorodności biologicznej oraz zachowanie i ochrona cennej zieleni parkowej, w tym unikatowego drzewostanu w Zabytkowy Parku Pszczyńskim, poprzez prace konserwacyjne i pielęgnacyjne drzew oraz uzupełnienie nasadzeń.

„Wykonanie nasadzeń wzdłuż Alei Głównej na terenie Parku Zamkowego w Pszczynie”

logo pszczyna

 • ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: WFOŚiGW W KATOWICACH
 • KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 25 492,18 zł
 • KWOTA DOFINANSOWANIA: 18 399,98 zł
 • ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: IV kwartał 2016 r.
 • ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: IV kwartał 2016 r.

OPIS: Celem głównym przedmiotowego projektu było posadzenie 46 szt. graba pospolitego, w lukach w istniejącej alei grabowej prowadzącej od zamku pszczyńskiego do cmentarza św. Jadwigi Śląski. Wykonane nasadzenia miały za zadanie uzupełnienie i otworzenie alei grabowej będącym istotnym elementem układu kompozycyjnego zabytkowego założenia parkowego.

WFOŚiGW w Katowicach

„Rewitalizacja zabytkowego parku pszczyńskiego poprzez przywrócenie waloru przyrodniczego cennej zieleni parkowej”

logo pszczyna

 • ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: WFOŚiGW W KATOWICACH
 • KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 147 396,60 zł
 • KWOTA DOFINANSOWANIA: 36 664,00 zł
 • ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: III kwartał 2013 r.
 • ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: IV kwartał 2013 r.

OPIS: Celem głównym przedmiotowego projektu była rewitalizacja zabytkowego Parku Pszczyńskiego poprzez dokonanie szeregu prac konserwacyjnych i pielęgnacyjnych starodrzewu,
a celem dodatkowym dokonanie zabiegów rekultywacyjnych łąk parkowych i innych obszarów zielonych oraz przywrócenie im waloru przyrodniczego.
Rewitalizacja przeprowadzona zostanie przede wszystkim w oparciu o zachowany unikatowy zabytkowy starodrzew, uzupełniony o nowe nasadzenia drzew i krzewów, mających na celu przywrócenie układu kompozycyjnego zabytkowego założenia, a także istniejące przestrzenie trawników służące użytkownikom parku.

Prace rekultywacyjne obejmowały:

 • odmulenie rowów melioracyjnych na długości 430 m,
 • naprawa podstawy ubezpieczenia skarp,
 • rekultywację powierzchni obniżonych, podmokłych - 650 m2,
 • wykonanie zabiegów agrotechnicznych (orka, bronowanie, wapnowanie i nawożenie) na całej powierzchni 8545 m2,
 • wysiew mieszanki traw motylkowych i przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych.

Wykonane prace pozwolą na zlikwidowanie niekorzystnych zmian hydrogeologicznych: podniesienia poziomu wód gruntowych, lokalnych zawilgoceń, okresowe podtopienia, które wywierają niekorzystny wpływ zarówno na tereny łąkowe, jak i na starodrzew, powodując jego osłabienie, a w ostateczności, pogorszenie stanu zdrowotnego.

Dodatkowo celem było uzupełnienie układu kompozycyjnego: nasadzenia drzew
(30 sztuk) i krzewów (40 sztuk) oraz prace pielęgnacyjne starodrzewu (20 egzemplarzy).

W ramach prac pielęgnacyjnych przeprowadzono na starodrzewie:

 • usunięcie posuszu grubego,
 • redukcja koron mająca na celu poprawę statyki drzew,
 • usunięcie posuszu drobnego,
 • wykonanie wiązań elastycznych.

NFOŚiGW w Warszawie

„Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Pszczyńskiego, poprzez zakup sprzętu koniecznego dla prawidłowego utrzymania i pielęgnacji zieleni Zabytkowego Parku Pszczyńskiego”
dofinansowanie-loga

logo pszczyna i NFOŚiGW

 • ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: NFOŚiGW W WARSZAWIE
 • KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 314 142,00 zł
 • KWOTA DOFINANSOWANIA: 150 000,00 zł
 • ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: II kwartał 2012 r.
 • ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: II kwartał 2012 r.

OPIS: Przedsięwzięcie polegało na zakupie maszyn i urządzeń koniecznych dla prawidłowego utrzymania
i pielęgnacji zieleni Parku Zamkowego. Zakupione maszyny oraz urządzenia zostały przekazane Miejskiemu Zakładowi Zieleni w Pszczynie.

W ramach inwestycji zakupiono następujący sprzęt i urządzenia:

 1. Zestaw - ciągnik rolniczy wraz z przyczepą
  Parametry ciągnika rolniczego: moc 87 KM, napęd na cztery koła.
  Parametry przyczepy: 6 ton ładowności, przyczepa dwuosiowa.
 2. Kosiarka zbierająca z wysokim wyładunkiem
  Parametry techniczne kosiarki: szerokość robocza 1800mm, pojemność zbiornika 1,7 m3
 3. Mikrociągnik z kosiarką
  Dane ciągnika: moc 18 KM, z zamontowaną kosiarką o szerokości 130 cm koszenia, w tym wszystkie elementy niezbędne do wspólnej pracy takie jak, przyłącza hydrauliczne i urządzenia niezbędne do montażu kosiarki do ciągnika.

„Rewitalizacja Zabytkowego Parku Pszczyńskiego poprzez przywrócenie waloru przyrodniczego cennej zieleni parkowej - część IV”

logo pszczyna i NFOŚiGW

 • ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: NFOŚiGW W WARSZAWIE
 • KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 752 955,62 zł
 • KWOTA DOFINANSOWANIA: 648 658,42 zł
 • ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: 2014-2015 r.
 • ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: IV kwartał 2015 r.

OPIS: Przedsięwzięcie ma na celu przywrócenie życia biologicznego w ekosystemie wodnym na terenie Zabytkowego Parku Pszczyńskiego (m.in. przez odmulenie istniejącego stawu wraz
z wyprofilowaniem skarp) oraz poprzez zakup sprzętu mechanicznego na intensyfikację pielęgnacji i opieki nad biocenozą parkową.

W ramach projektu przewiduje się:

 • odmulenie istniejącego stawu wraz z wyprofilowaniem skarp i ubezpieczeniem stopy opaską z geokraty T - HDPE wysokości 20 cm wypełnioną naturalnym kamieniem łamanym,
 • ubezpieczenie dna stawu w obrębie dwóch istniejących wlotów - przepust pod ul. Chopina i wylot kanalizacji deszczowej pod ul. Chopina brukiem kamiennym z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
 • wykonanie okładziny cyklopowej z kamienia naturalnego na istniejącym przelewie awaryjnym - mnichu wraz z wymianą szandorków i kraty,
 • wykonanie okładziny cyklopowej z kamienia naturalnego na istniejącej zastawce betonowej, montaż urządzenia wyciągowego wraz z nową zasuwą, montaż kładki stalowej oraz barier ochronnych stylizowanych wg wzoru z XIX w,
 • wymianę zniszczonych ubezpieczeń z elementów betonowych (dyble, korytka betonowe i płyty ażurowe) na ubezpieczenia z wykorzystaniem materiałów naturalnych w postaci bruków w dnie i na skarpach na odbudowanych odcinkach rowów. Nad ubezpieczeniem kamiennym przewiduje się układanie wegetacyjnej maty kokosowej z roślinnością charakterystyczną dla środowiska wodnego,
 • przebudowę istniejącego przepustu sklepionego (zabytkowego z 1813r.) z uwagi na jego zły stan techniczny na przepust sklepiony z zachowaniem wymiarów, wyglądu i elementów kamiennych zgodnych z oryginałem. Barierki z rur stalowych zostaną zastąpione na barierki stylowe zgodnie z oryginałem z XIX wieku,
 • przebudowę istniejącego przyczółka wlotowego przepustu nr 3 z uwagi na zły stan techniczny na identyczny zgodny z oryginałem wraz z montażem barier stylizowanych,
 • przebudowę istniejącego przepustu nr 4 z kręgów betonowych na przepust sklepiony z przyczółkami z cegły w celu podniesienia walorów estetycznych w Zabytkowym Parku Pszczyńskim. Odbudowa stawu i koryt rowów Parkowych będzie prowadzona po ich dotychczasowej trasie z dowiązaniem do istniejących górnych krawędzi skarp.