przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Budżet gminy Pszczyna został uchwalony: Prawie 60 mln zł na inwestycje.

Budżet gminy Pszczyna został uchwalony: Prawie 60 mln zł na inwestycje.

23 Grudnia 2021
kategoria:
News
Budżet gminy Pszczyna został uchwalony: Prawie 6

Prawie 60 mln zł przeznaczy gmina Pszczyna na inwestycje realizowane w 2022 roku. Radni przegłosowali uchwałę budżetową, która określa najważniejsze przyszłoroczne zadania.

Dochody budżetu gminy na rok 2022 wyniosą 289.185.010 zł. Wydatki wyniosą natomiast 315.975.234,67 zł. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zabezpieczona zostanie kwota 56.974.968,95 zł. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 26.790.224,67 zł, który zostanie sfinansowany: przychodami pochodzącymi z wolnych środków, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, a także środkami z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

- Chciałem po raz kolejny bardzo podziękować za zaufanie, którym Państwo obdarzyliście mnie i mój zespół. To dla nas bardzo duże wyzwanie w tym wyjątkowym roku, jakim jest kolejny rok covidowy. Dziękuję Panu Skarbnikowi i zespołowi, który przygotował budżet. Dziękuję Państwu za to, że przyjęliście budżet w takiej propozycji, w jakiej udało nam się go przygotować. Obiecuję, że w trakcie roku budżetowego, jak to zresztą zawsze bywa, będziemy na bieżąco reagować na wskazywane potrzeby i zadania - zwrócił się do radnych Rady Miejskiej burmistrz Dariusz Skrobol, który podziękował za przyjęcie tegorocznej uchwały budżetowej.

Załącznik zadań inwestycyjnych na rok 2022

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

350 000,00

 

01041

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

350 000,00

 

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

147 610,00

 

 

 

Ogród społeczny w Wiśle Małej

147 610,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

202 390,00

 

 

 

Ogród społeczny w Wiśle Małej

202 390,00

600

 

 

Transport i łączność

12 232 981,42

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

74 250,00

 

 

6630

Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

74 250,00

 

 

 

Współfinansowanie zadań z WZD - projekt i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 939 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wisła Wielka - Strumień

74 250,00

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

1 418 671,16

 

 

6620

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 418 671,16

 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 4103S ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w Studzionce

643 765,87

 

 

 

Wspołfinansowanie zadań z PZD - przebudowa drogi powiatowej nr 4123S ul. Dworcowej w Piasku

250 000,00

 

 

 

Współfinansowanie zadań z PZD -  budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4121S ul. Żorska i ul. Staromiejska wraz z przebudową skrzyżowania ul.Żorskiej, ul. B.Chłopskich i ul.Staromiejskiej w Pszczynie (ZO Stara Wieś)

37 670,00

 

 

 

Współfinansowanie zadań z PZD - Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach

250 000,00

 

 

 

Współfinansowanie zadań z PZD - przebudowa dróg powiatowych 4149S ul. Szkolnej w Porębie i ul. Porębskiej w Radostowicach

237 235,29

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

3 005 870,77

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 005 870,77

 

 

 

Budowa chodnika wdłuż ul. 11 listopada w Ćwiklicach

18 300,00

 

 

 

Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Pszczynie

365 000,00

 

 

 

Doposażenie placu zabaw oraz poprawa komunikacji i bezpieczeństwa  (PBO)

33 000,00

 

 

 

Projekt budowy chodnika wdłuż ul. 11 Listopada w Ćwiklicach - etap II

70 000,00

 

 

 

Projekt i budowa chodnika przy ul. Słowackiego w Pszczynie etap II ( PBO )

94 086,38

 

 

 

Projekt i przebudowa ul.Strzelców Podhalańskich w Ćwiklicach

170 000,00

 

 

 

Projekt i rozbudowa ul.Krętej w Rudołtowicach

320 000,00

 

 

 

Przebudowa ul.Cichego w Pszczynie

450 000,00

 

 

 

Rozbudowa ul. Czajkowskiego w Pszczynie

520 000,00

 

 

 

Rozbudowa ul. Pionierów w Pszczynie

300 000,00

 

 

 

Rozbudowa ul. Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach

665 484,39

 

60019

 

Płatne parkowanie

145 812,14

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70 812,14

 

 

 

Wykonanie podbudowy na parkingu przy gminnym cmentarzu komunalnym - etap I (PBO)

70 812,14

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

75 000,00

 

 

 

Zakup parkomatów

75 000,00

 

60095

 

Pozostała działalność

7 588 377,35

 

 

Strona 1 z 4

 

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 403 282,86

 

 

 

Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego- trasy rowerowe

5 403 282,86

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 185 094,49

 

 

 

Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego- trasy rowerowe

2 185 094,49

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

4 786 719,02

 

70001

 

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

699 719,02

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

699 719,02

 

 

 

Dostosowanie poprzez budowę windy w budynku użyteczności publicznej - Urzędu Miejskiego w Pszczynie do osób z niepełnosprawnościami.

699 719,02

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

146 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

104 000,00

 

 

 

Przebudowa  wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Powstańców Śląskich 1 w Studzionce

104 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

42 000,00

 

 

 

Nabycie gruntu w Łące

2 000,00

 

 

 

Nabycie gruntu w Wiśle Wielkiej

40 000,00

 

70007

 

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

3 941 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 696 000,00

 

 

 

Budowa budynku socjalnego oraz budowa budynku z pomieszczeniami tymczasowymi przy ul.Dobrawy 

1 670 000,00

 

 

 

Przebudowa  wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul.Jedności 7 w Studzionce

26 000,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 580 000,00

 

 

 

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna

1 580 000,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

665 000,00

 

 

 

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna

665 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

120 000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

120 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

120 000,00

 

 

 

Zakupy inwestycyjne sprzętu informatycznego

120 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

451 475,00

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

350 000,00

 

 

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

350 000,00

 

 

 

Współfinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Pszczynie

350 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

101 475,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

101 475,00

 

 

 

Wsparamy straż i szkołę  w Ćwiklicach (PBO)

101 475,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

7 202 915,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

3 579 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 579 000,00

 

 

 

Relaks i bezpieczeństwo w ZSP Jankowice (PBO)

49 000,00

 

 

 

Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie

3 000 000,00

 

 

 

Termomodernizacja ZSP Jankowice

500 000,00

 

 

 

Zakup i montaż monitoringu w ZSP Piasek

30 000,00

 

80104

 

Przedszkola

3 623 915,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 623 915,00

 

 

 

Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Czarkowie

1 000 000,00

 

 

Strona 2 z 4

 

 

 

 

Budowa przedszkola wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Studzienicach

2 000 000,00

 

 

 

Modernizacja otoczenia PP nr1 w Pszczynie ( PBO )

95 000,00

 

 

 

Nowoczesne przedszkole - zadowoleni rodzice  Przedszkole nr 4 w Pszczynie ( PBO )

28 915,00

 

 

 

Przebudowa budynku w Wiśle Wielkiej przy ul.Cieszyńskiej na przedszkole

500 000,00

851

 

 

Ochrona zdrowia

426 950,70

 

85195

 

Pozostała działalność

426 950,70

 

 

6220

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

176 950,70

 

 

 

Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego dla Pszczyńskiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego

95 000,00

 

 

 

Nowoczesność,bezpieczeństwo,ekologia - Innowacyjne rozwiązania w PORT w Pszczynie  (PBO)

81 950,70

 

 

6230

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

250 000,00

 

 

 

Dofinansowanie budowy Domu Ojca Pio w Pszczynie - PBO

125 000,00

 

 

 

Wykonanie ogrodu  Domu Ojca Pio - ( PBO )

125 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12 909 333,81

 

90004

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

127 331,81

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

127 331,81

 

 

 

Budowa tężni solankowej w Pszczynie przy  ul. Skłodowskiej-Curie oraz zagospodarowanie terenu zielonego (PBO)

127 331,81

 

90005

 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

10 211 570,00

 

 

6230

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

5 655 385,00

 

 

 

Program STOP SMOG w gminie Pszczyna - realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

5 655 385,00

 

 

6237

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

4 556 185,00

 

 

 

Program STOP SMOG w gminie Pszczyna - realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

1 556 185,00

 

 

 

Słoneczna Gmina Pszczyna  etap I - poprawa efektywności energetycznej - odnawialne źródła energii

3 000 000,00

 

90008

 

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

250 000,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70 000,00

 

 

 

Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewiatalizacją Parku Zwierzyniec

70 000,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

180 000,00

 

 

 

Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewiatalizacją Parku Zwierzyniec

180 000,00

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

1 951 432,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 951 432,00

 

 

 

Budowa oświetlenia przy ul. Katowickiej w Piasku (RS Piasek)

8 000,00

 

 

 

Nowoczesne oświetlenie Oś. Podstarzyniec - etap I  (PBO)

64 732,00

 

 

 

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w gminie Pszczyna - modernizacja oświetlenia w oparciu o technologie LED

1 600 000,00

 

 

 

Projekt oświetlenia ul. Ogrodowej i ul. Powst. Śląskich w Czarkowie (RS Czarków)

8 700,00

 

 

 

Razem dla mieszkańców Wisły Małej (PBO)

20 000,00

 

 

 

Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna

250 000,00

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

50 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

 

 

 

Zakup melexa na potrzeby MZZ

50 000,00

 

 

Strona 3 z 4

 

 

90095

 

Pozostała działalność

319 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

319 000,00

 

 

 

Budowa toalety samoobsługowej w Pszczynie przy ul. Chrobrego

319 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

17 300 000,00

 

92114

 

Pozostałe instytucje kultury

17 300 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

17 300 000,00

 

 

 

Budowa sali widowiskowej PCKul z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych

17 300 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

1 194 594,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

954 594,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

892 594,00

 

 

 

Budowa boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Pszczynie

450 000,00

 

 

 

Budowa siłowni plenerowej wraz z rozbudową placu zabaw w Wiśle Wielkiej ( PBO )

63 316,00

 

 

 

Modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą w Wiśle Wielkiej

200 000,00

 

 

 

Modernizacja nawierzchni boiska na terenie obiektu sportowego Orlik w Piasku ( PBO )

129 278,00

 

 

 

Zielona i aktywna Kolonia Jasna - zieleń, plac zabaw i ogród sensoryczny ( PBO )

50 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

62 000,00

 

 

 

Razem dla mieszkańców Wisły Małej -  zakupy dla LKS ( PBO )

20 000,00

 

 

 

Zakup dmuchańców na OSW Łąka

30 000,00

 

 

 

Zakup i montaż klimatyzacji w budynku LKS Rudołtowice Ćwiklice ( PBO )

12 000,00

 

92604

 

Instytucje kultury fizycznej

50 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

 

 

 

Zakup melexa na potrzeby MORiS

50 000,00

 

92695

 

Pozostała działalność

190 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

190 000,00

 

 

 

Budowa oświetlenia boiska, LKS  Studzienice oraz zakup urządzeń na plac zabaw  (PBO)

90 000,00

 

 

 

Doposażenie parku aktywności przy ul. Bramkowej 5

100 000,00

 

 

Razem

56 974 968,95

 

 

Strona 4 z 4