przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji

07 Października 2021
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Obwieszczenie Nr GK.7031.53.2021 Burmistrza Pszczyny z dnia 7 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji w Gminie Pszczyna

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z § 12 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna stanowiącym załacznik do uchwały Nr XXXII/363/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna (tj.Dz. Urz. Woj. Śl. z 2021 r. poz. 1997), podaje się do wiadomości:

 • 1. Obowiązkową deratyzację nieruchomości na terenie Gminy Pszczyna, na obszarach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi oraz zabudowanych obiektami i magazymani wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych, polegającą na wyłożeniu preparatów do zwalczania gryzoni w miejscu ich występowania i gromadzenia się, należy przeprowadzić w okresie między 15 października a 31 października 2021 r.
 • 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie, użytkowników oraz inne podmioty władające nieruchomościami położonymi na terenie objętym obowiązkową deratyzacją.
 • 3. W ramach obowiązkowej deratyzacji należy:

1) zamknąć gryzoniom drogi dostępu do budynków i pomieszczeń (m.in. poprzez naprawę wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia, np. otwory w drzwiach, podłogach, ścianach, itp.);

2) usunąć z terenu objętego akcją odszczurzania wszelkie odpady żywnościowe
oraz inne odpady mogące stanowić pożywienie dla gryzoni;

3) wyłożyć na terenie nieruchomości objętych akcją obowiązkowej deratyzacji preparaty do zwalczania gryzoni oraz uzupełniać je w miarę potrzeb, w następujący sposób:

 1. a) preparaty powinny zostać wyłożone wewnątrz lub w pobliżu gniazd zwalczanych gryzoni, w narożnikach pomieszczeń i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu lub w miejscach żerowania, w miejscu gromadzenia odpadów, w piwnicach, magazynach, pomieszczeniach strychowych i gospodarczych, a także na zapleczach sklepów, lokali gastronomicznych itp.,
 2. b) ilość wyłożonego preparatu powinna być dostosowana do zaleceń określonych na opakowaniu preparatu użytego do deratyzacji;

4) umieścić w miejscach wyłożenia preparatów do zwalczania gryzoni napis ostrzegawczy o treści: „UWAGA! Wyłożono trutkę do zwalczania gryzoni o nazwie... ! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt!”;

5) systematycznie usuwać padłe gryzonie i przekazać je do utylizacji;

6) niezwłocznie po upływie terminu deratyzacji usunąć wyłożone preparaty do zwalczania gryzoni i ich pozostałości oraz przekazać je do utylizacji.

 • 4. Właściciele nieruchomości przeprowadzają obowiązkową deratyzację we własnym zakresie i na własny koszt.
 • 5. Obowiązkową deratyzację należy przeprowadzić z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i wymogów prawnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • 6. 1. Nadzór i kontrolę przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji sprawuje Straż Miejska w Pszczynie.
 1. Na żądanie Straży Miejskiej należy okazać dowód zakupu trutek lub zlecenia deratyzacji zakładowi deratyzacji wraz z wykazem obiektów i urządzeń objętych deratyzacją, jako dowód realizacji obowiązkowej deratyzacji.
 • 7. Zgodnie z art. 117 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 281) kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 zł albo karze nagany.
 • 8. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.