przesuń do początku strony
Strona główna/Kalendarium

Kalendarium

Terminarz z dnia 2020-06-06

Wydarzenia Dzień Dziecka na Plaży

Miejsce:
Ośrodek Sportów Wodnych w Łące
Data:
2020-06-06
Godzina:
10.00 - 17.00

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z gminy Pszczyna wraz z opiekunami na niezwykły "Dzień Dziecka na Plaży".

Impreza odbędzie się 6 czerwca 2020 r. w godzinach 10:00 - 17:00 w Ośrodku Sportów Wodnych w Łące. W tym dniu wstęp na OSW Łąka będzie BEZPŁATNY!

W programie mnóstwo atrakcji i ciekawych wydarzeń oraz świetna zabawa dla małych i dużych dzieci. W trakcie imprezy dostępne będzie także kąpielisko. Każde dziecko z gminy Pszczyna, które przyjdzie z zaproszeniem otrzymanym w swojej szkole dostanie pyszne lody na ochłodę. Zaproszenia będą dostępne u wychowawców w maju 2020 r.

Zamówiliśmy piękną pogodę :)
Zapraszamy!

 

Program

10.00 - 17.00
- gry i zabawy dla dzieci w wieku 3 - 6 lat
- tor przeszkód
-zabawa na dmuchańcach
- kręcenie baloników
- warsztaty plastyczne
-malowanie buziek
- industrialny plac zabaw
- tor przeszkód i strzelnica ASG
- szkolenie dla dzieci z pierwszej pomocy
- zajęcia z instruktorami na sprzęcie pływającym

10.00 -16.00
- bezpłatne korzystanie z kajaków i rowerków wodnych ( dzieci z dorosłym opiekunem)

14.00 - 16.00
- pokazy Akademii Małego Strażaka

15.00 - 16.00
- konkurs budowania zamków z pisaku

16.00 -17.00
- plenerowe mini disco z animatorem

Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z akceptacja regulaminu imprezy.

 

R E G U L A M I N

obowiązujący na terenie Ośrodka Sportów Wodnych w Łące

podczas Imprezy „Dzień Dziecka na Plaży”” w dniu 6 czerwca 2020 r. w godz. od 10:00 do 17:00

 

I Ogólne warunki uczestnictwa w Imprezie
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
2. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
4. Wstęp na Imprezę jest nieodpłatny.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do udziału w Imprezie nie więcej niż 999 osób.

II Wjazd pojazdów na teren Imprezy
Organizator nie zapewnia terenu parkingowego uczestnikom Imprezy.

III Zasady bezpieczeństwa
1. Osoby obecne na Imprezie są obowiązane zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie.
2. Osoby obecne na Imprezie są zobowiązane bezwzględnie przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
3. Osoby obecne na Imprezie są zobowiązane stosować się do zarządzeń Organizatora.
4. Osobom obecnym na Imprezie zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
5. Na terenie Imprezy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.
6. W przypadku zakwestionowania przedmiotów wymienionych w ppkt. 5, przy wnoszeniu ich na Imprezę może być orzeczony ich przepadek chociażby nie stanowiły własności sprawcy.
7. Osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych nie będą wpuszczone na teren Imprezy.
8. Zabrania się wywieszania transparentów, banerów, plansz, itp. bez zgody Organizatora.
9. Kąpanie się i wchodzenia do zbiornika wodnego znajdującego się na terenie Imprezy odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestnika Imprezy.
10. Ponadto zakazuje się :
• wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku (płoty, mury, drzewa, dachy itp.)
• wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów
• rzucania wszelkimi przedmiotami
• sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora
• załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami
• wprowadzania psów i innych zwierząt
• uszkadzania roślin oraz obiektów przyrody nieożywionej
• wprowadzania rowerów na teren Imprezy
• używania otwartego ognia, rac świetlnych oraz wszelkich innych przedmiotów emitujących ogień lub mogących spowodować pożar.
• przemieszczania i niszczenia obiektów znajdujących się na terenie Imprezy
• wspinania się na budynki na terenie Imprezy
11. Dzieci powinny pozostawać pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
12. Służby porządkowe Organizatora festiwalu są zobowiązane usunąć z miejsca przeprowadzania festiwalu osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z niniejszym regulaminem.
13. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że na Imprezie przebywa na własne ryzyko
i odpowiedzialność.
14. Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas Imprezy.
15. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
16. Uczestnik Imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.
17. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

IV Ochrona praw autorskich i własności intelektualnej
1. Organizator informuje, że podczas Imprezy będzie dokonywał rejestracji przebiegu imprezy w formie materiału wideo oraz zdjęć, które następnie zostaną zamieszczone na stronie internetowej w celach informacyjnych i promocyjnych.
2. Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren obiektu, gdzie odbywa się Impreza jest równoznaczny z udzieleniem zezwolenia na nieodpłatne fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z Imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Imprezę.

O R G A N I Z A T O R