przesuń do początku strony

Klauzula informacyjna

KLAUZULA  INFORMACYJNA

dotycząca transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz sporządzania protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej  w Pszczynie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. L119) -zwane „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2,
  43-200 Pszczyna.
 2. Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych e-mail: iod[at]pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku jawności działania organów gminy na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z 11b oraz art.20 ust.1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
  2018 r. poz.994, z późn. zm).
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wszystkie osoby mające dostęp do sieci internetowej i zainteresowane przebiegiem sesji Rady Miejskiej w Pszczynie.
 6. Państwa dane osobowe są przetwarzane bezterminowo poprzez ich publikację
  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pszczynie i na kanale w serwisie YouTube.
 7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.
 8. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.