przesuń do początku strony
Strona główna/Fundusze Unijne/Inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej/Projekty realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekty realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

"Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Nazwa działania: Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

Wartość projektu (PLN): 43 624 595,36 PLN
Wartość dotacji (PLN): 35 667 096,33 PLN

Okres realizacji rzeczowej: 2017-2021r.

Planowana data realizacji finansowej: 2017-2021

Podpisanie umowy o dofinansowanie: IV kwartał 2017 r.

Przedmiot projektu obejmuje: wykonanie prac rozbiórkowych, budowę centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą drogową, infrastrukturę towarzyszącą, tj. rozbudowę ul. Sokoła w Pszczynie, utworzenie systemu tras rowerowych wraz z dwoma mniejszymi centrami przesiadkowymi w Wiśle Wielkiej i Piasku. Projekt przyczyni się m.in. do: podniesienia komfortu życia i podróżowania mieszkańców powiatu pszczyńskiego, uatrakcyjnienia transportu publicznego w powiecie pszczyńskim, poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza z sektora transportowego, wzrostu świadomości społecznej związanej z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko sektora transportu.

 

„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Pszczyńskiego w Pszczynie”

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Nazwa działania: Priorytet V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, poddziałanie: 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT

Wartość projektu (PLN): 5 510 614,25 PLN
Wartość dotacji (PLN): 2 666 365,22 PLN

Okres realizacji rzeczowej: 2016-2020 r.

Planowana data realizacji finansowej: 2016-2021 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: III kwartał 2017 r.

Projekt ma na celu ochronę in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarze Parku Zwierzyniec będącego jedną z części układu krajobrazowego Parku Pszczyńskiego. W wyniku realizacji inwestycji, łączna powierzchnia siedlisk zdegradowanych łąk objętych projektem wyniesie 16 ha. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z edukacją ekologiczną oraz zakup niezbędnego sprzętu (9 szt.) do utrzymania bioróżnorodności.

„Poprawa efektywności energetycznej SP nr 1 w Pszczynie”


Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Nazwa działania: Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Wartość projektu (PLN): 2 915 806,75 PLN
Wartość dotacji (PLN): 2 033 983,83 PLN

Okres realizacji rzeczowej: 2017-2018 r.

Planowana data realizacji finansowej: 2017-2018 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: III kwartał 2017 r.

Zadanie polega na kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich przy ul. Bogedaina w Pszczynie wraz z wymianą źródeł ciepła. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W ramach ww. inwestycji w budynku szkoły przeprowadzone zostaną roboty budowlane (m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacja ścian piwnic i fundamentowych, termomodernizacja cokołu i wykonanie opaski wokół budynku, termomodernizacja ścian budynku wełną mineralną, termomodernizacja połaci dachowej, odtworzenie instalacji odgromowej i antyoblodzeniowej) oraz roboty instalacyjne (modernizacja kotłowni, modernizacja instalacji c.o.).

„Poprawa efektywności energetycznej SP nr 13 w Wiśle Małej”

 • Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 • Nazwa działania: Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,
  poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
 • Wartość projektu (PLN): 765 203,99
 • Wartość dotacji (PLN): 400 769,41
 • Okres realizacji rzeczowej: 2017 r.
 • Planowana data realizacji finansowej: IV kwartał 2017r.
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: I kwartał 2017r.

Zadanie polega na kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej. W ramach ww. inwestycji w budynku szkoły przeprowadzone zostaną roboty budowlane (m.in. wymiana stolarki, docieplenie ścian powyżej posadzki parteru, ocieplenie cokołu od poziomu terenu posadzki parteru, izolacja i ocieplenie ścian piwnic i fundamentów poniżej terenu, docieplenie stropodachu), roboty elektryczne (wymiana instalacji odgromowej) oraz roboty instalacyjne (modernizacja instalacji c.o., modernizacja kotłowni gazowej). Realizacja projektu przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych.

„Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pszczyna”

 • Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 • Nazwa działania: Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,
  poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT
 • Wartość projektu (PLN): 3 432 180,38zł
 • Wartość dotacji (PLN): 2 917 352,93zł
 • Okres realizacji rzeczowej: 2015 - 2017r.
 • Planowana data realizacji finansowej: 2017r.
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: I kwartał 2017r.

Przedmiotem niniejszego projektu jest wymiana starego systemu oświetleniowego na nowoczesne układy LED. Zostanie wymienionych 2500 opraw oświetleniowych. Głównym celem miejskiej inwestycji jest obniżenie wysokich kosztów eksploatacji obecnego systemu oświetleniowego, a także zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, co przekłada się na znaczne ograniczenie emisji CO2. Modernizacja oświetlenia spowoduje obniżenie zużycia energii elektrycznej o ok. 746,36 MWh rocznie.

"Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 10 w Ćwiklicach"

 • Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 • Nazwa działania: Priorytet XII. Infrastruktura edukacyjna 12.1 „Infrastruktura wychowania przedszkolnego”
 • Wartość projektu (PLN): 1 966 950,70zł
 • Wartość dotacji (PLN): 739 453,71zł
 • Okres realizacji rzeczowej: III kwartał 2012 - IV kwartał 2015r.
 • Planowana data realizacji finansowej: I kwartał 2017r.
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: IV kwartał 2016r.

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbudowa i przebudowa przedszkola Publicznego nr 10 w Ćwiklicach wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowania do osób niepełnosprawnych. Obiekt został rozbudowany o nową część. Zgodnie z projektem budowlanym do strony północnej istniejącego budynku, dobudowane zostało skrzydło zawierające 3 sale przedszkolne z odpowiednim zapleczem.