przesuń do początku strony
Strona główna/Fundusze Unijne/Inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej/Projekty realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekty realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA PSZCZYNA

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Nazwa działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy - tryb nadzwyczajny

Wartość projektu (PLN):  165 000,00 PLN
Wartość dotacji (PLN):  148 500,00 PLN
W tym dofinansowanie EFS (PLN): 140 250,00 PLN
W tym Budżet Państwa (PLN): 8 250,00 PLN


Okres realizacji projektu :  2022-10-01 - 2023-04-30

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości kształcenia 82 uczniów w trzech placówkach oświatowych (dane na dzień 30 września br.) uciekających  z terenów Ukrainy,   w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych podlegających pod Gminę Pszczyna, poprzez zakup sprzętu ICT z którego będą korzystać uczniowie pochodzący z Ukrainy. Działanie będzie polegać na zakupie pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dla uczniów ukraińskich.

 

Program STOP SMOG w Gminie Pszczyna ETAP II

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Nazwa działania: Priorytet  IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna,  działanie 4.6. Czyste powietrze,

poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze - konkurs

Wartość projektu (PLN):  1 063 644,66 PLN
Wartość dotacji (PLN):  518 185,86 PLN

Okres realizacji projektu :  01.06.2022-30.06.2023

W ramach projektu planowana jest wymiana źródeł ciepła w budynkach objętych programem STOP SMOG w Gminie Pszczyna, którego wydatki na działania związane
z termomodernizacją finansowane są ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów
w ramach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów
(Dz. U. z 2018 r. poz. 966 oraz z 2019 r. poz.51).

 

W ramach projektu planowane jest dofinansowanie wymiany 23 źródeł ciepła.

 

SŁoneczna Gmina Pszczyna - ETAP I

 

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Nazwa działania: Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii, poddziałanie: 4.1.1 Odnawialne źródła energii - ZIT.  

Wartość projektu (PLN): 4 157 747,50 PLN
Wartość dotacji (PLN): 3 916 707,50 PLN

Okres realizacji projektu : od 01.04.2018r. do 30.04.2023r.

Projekt "Słoneczna Gmina Pszczyna - ETAP I" obejmuje działania związane z budową infrastruktury służącej do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pszczyna. Projekt obejmie 400 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy elektrycznej 1,364 MW. Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych a w konsekwencji redukcja niskiej emisji głównego problemu środowiskowego Gminy Pszczyna. Celem projektu jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na obszarze projektu poprzez budowę rozproszonych źródeł wytwórczych.

 

 

 

Program STOP SMOG w Gminie Pszczyna

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Nazwa działania: Priorytet  IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna,  działanie 4.6. Czyste powietrze,

poddziałanie: 4.6.1. Czyste powietrze - konkurs

Wartość projektu (PLN): 1 838 802,00 PLN
Wartość dotacji (PLN): 1 562 981,70 PLN

Okres realizacji projektu : 01.06.2020-31.12.2021

W ramach projektu planowana jest wymiana źródeł ciepła w budynkach objętych programem STOP SMOG w Gminie Pszczyna, którego wydatki na działania związane z termomodernizacją finansowane są ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2018 r. poz. 966 oraz z 2019 r. poz.51).

W ramach projektu planowane jest dofinansowanie wymiany 83 źródeł ciepła.

 

"Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"

 

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Nazwa działania: Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT

Wartość projektu (PLN): 44 662 469,85 PLN
Wartość dotacji (PLN): 36 765 232,10 PLN

Okres realizacji rzeczowej:  12.04.2016-31.12.2022 r.

Planowana data realizacji finansowej: 2017-2022 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: IV kwartał 2017 r.

Przedmiot projektu obejmuje: wykonanie prac rozbiórkowych, budowę centrum przesiadkowego w Pszczynie wraz z niezbędną infrastrukturą drogową, infrastrukturę towarzyszącą, tj. rozbudowę ul. Sokoła w Pszczynie, utworzenie systemu tras rowerowych wraz z dwoma mniejszymi centrami przesiadkowymi w Wiśle Wielkiej i Piasku. Projekt przyczyni się m.in. do: podniesienia komfortu życia i podróżowania mieszkańców powiatu pszczyńskiego, uatrakcyjnienia transportu publicznego w powiecie pszczyńskim, poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie zanieczyszczeń powietrza z sektora transportowego, wzrostu świadomości społecznej związanej z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko sektora transportu.

 

„Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Pszczyńskiego w Pszczynie”

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Nazwa działania: Priorytet V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, poddziałanie: 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT

Wartość projektu (PLN): 5 510 614,25 PLN
Wartość dotacji (PLN): 2 666 365,22 PLN

Okres realizacji rzeczowej: 2016-2021 r.

Planowana data realizacji finansowej: 2017-2021 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: III kwartał 2017 r.

Projekt ma na celu ochronę in-situ i ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarze Parku Zwierzyniec będącego jedną z części układu krajobrazowego Parku Pszczyńskiego. W wyniku realizacji inwestycji, łączna powierzchnia siedlisk zdegradowanych łąk objętych projektem wyniesie 16 ha. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z edukacją ekologiczną oraz zakup niezbędnego sprzętu (9 szt.) do utrzymania bioróżnorodności.

„Poprawa efektywności energetycznej SP nr 1 w Pszczynie”


Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Nazwa działania: Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Wartość projektu (PLN): 2 894 712,45 PLN
Wartość dotacji (PLN): 2 148 455,58 PLN

Okres realizacji rzeczowej: 2017-2018 r.

Planowana data realizacji finansowej: 2017-2018 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: III kwartał 2017 r.

Zadanie polega na kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Pszczyńskich przy ul. Bogedaina w Pszczynie wraz z wymianą źródeł ciepła. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku. W ramach ww. inwestycji w budynku szkoły przeprowadzone zostaną roboty budowlane (m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacja ścian piwnic i fundamentowych, termomodernizacja cokołu i wykonanie opaski wokół budynku, termomodernizacja ścian budynku wełną mineralną, termomodernizacja połaci dachowej, odtworzenie instalacji odgromowej i antyoblodzeniowej) oraz roboty instalacyjne (modernizacja kotłowni, modernizacja instalacji c.o.).

„Poprawa efektywności energetycznej SP nr 13 w Wiśle Małej”

 • Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 • Nazwa działania: Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,
  poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT
 • Wartość projektu (PLN): 765 203,99
 • Wartość dotacji (PLN): 400 769,41
 • Okres realizacji rzeczowej: 2017 r.
 • Planowana data realizacji finansowej: IV kwartał 2017r.
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: I kwartał 2017r.

Zadanie polega na kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej. W ramach ww. inwestycji w budynku szkoły przeprowadzone zostaną roboty budowlane (m.in. wymiana stolarki, docieplenie ścian powyżej posadzki parteru, ocieplenie cokołu od poziomu terenu posadzki parteru, izolacja i ocieplenie ścian piwnic i fundamentów poniżej terenu, docieplenie stropodachu), roboty elektryczne (wymiana instalacji odgromowej) oraz roboty instalacyjne (modernizacja instalacji c.o., modernizacja kotłowni gazowej). Realizacja projektu przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych.

„Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pszczyna”

 • Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 • Nazwa działania: Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,
  poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT
 • Wartość projektu (PLN): 3 391 148,27 zł
 • Wartość dotacji (PLN): 2 819 901,74 zł
 • Okres realizacji rzeczowej: 2015 - 2017r.
 • Planowana data realizacji finansowej: 2017 r.
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: I kwartał 2017 r.

Przedmiotem niniejszego zadania jest modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Pszczyny w oparciu o technologię źródeł światła LED dla opraw energochłonnych w tym ulicznych opraw rtęciowych i sodowych. W ramach projektu wymienionych zostanie 2 139 szt wyeksploatowanych, energochłonnych opraw oświetleniowych. Dodatkowo na terenie Parku Pszczyńskiego nastąpi wymiana układów zasilających wraz z istniejącymi oprawami sodowymi na układy LED w ilości 278 szt. W celu uzyskania jak największej efektywności energetycznej, projekt zakłada przebudowę 28 szt. skrzynek sterujących SO z zastosowaniem centralnego systemu redukcji mocy sterowania i zarządzania oświetleniem wyposażonych w system lokalizacji GPS z możliwością przesyłania danych drogą GPRS. Projekt zakłada zachowanie spójności i jednorodności oświetlenia całych ciągów oświetleniowych, z uwzględnieniem wymiany wysięgników, przewodów zasilających oprawy i zabezpieczeń.

"Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr 10 w Ćwiklicach"

 • Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 • Nazwa działania: Priorytet XII. Infrastruktura edukacyjna 12.1 „Infrastruktura wychowania przedszkolnego”
 • Wartość projektu (PLN): 1 966 950,70zł
 • Wartość dotacji (PLN): 739 453,71zł
 • Okres realizacji rzeczowej: III kwartał 2012 - IV kwartał 2015r.
 • Planowana data realizacji finansowej: I kwartał 2017r.
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: IV kwartał 2016r.

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbudowa i przebudowa przedszkola Publicznego nr 10 w Ćwiklicach wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowania do osób niepełnosprawnych. Obiekt został rozbudowany o nową część. Zgodnie z projektem budowlanym do strony północnej istniejącego budynku, dobudowane zostało skrzydło zawierające 3 sale przedszkolne z odpowiednim zapleczem.