przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny o przystąpieniu do sporządzania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny o przystąpieniu do sporządzania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

19 Lutego 2021
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tekst jednolity Dz.U. z2020 r. poz. 293 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 247) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pszczynie Uchwały
nr XVII/254/20 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, Rynek 2, 43-200 Pszczyna w terminie do dnia 22 marca 2021 r.

Wnioski mogą być również wnoszone w formie:

-pisemnej na adres: Urzędu Miejskiego w Pszczynie, Rynek 2, 43-200 Pszczyna,

-ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Pszczynie,

-za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email:uia[at]pszczyna.pl lub skrytka ePUAP: /UMPszczyna/skrytka.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (załącznik graficzny - mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki), której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Pszczyny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. L119/1) informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować
w sprawie ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Szczegółowa KLAUZULA INFORMACYJNA udostępniona jest w wersji elektronicznej
na stronie internetowej: www.pszczyna.pl (w zakładce gospodarka przestrzenna), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.pszczyna.pl, w wersji papierowej udostępniona jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie w Wydziale Urbanistyki
i Architektury.

https://bip.pszczyna.pl/obwieszczenie-burmistrza-pszczyny-o-przystapieniu-do-sporzadzania-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-pszczyna-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-1#cnt