przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Wypłata świadczeń dla Polaków goszczących uchodźców

Wypłata świadczeń dla Polaków goszczących uchodźców

18 Marca 2022
kategoria:
News
Wypłata świadczeń dla Polaków goszczących uch

Wszyscy, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu na podstawie złożonego wniosku.

Świadczenie przyznawane jest na podstawie złożonego wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i wypłacane jest z dołu tzn. od dnia zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia do dnia złożenia wniosku.

W wyjątkowych sytuacjach wojewoda może wyrazić zgodę na przedłużenie wypłaty świadczenia. 

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Wysokość świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

 • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
 • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot otrzymał dodatkowe wynagrodzenie,
  w tym za wynajem,
 • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
 • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

Wnioski o świadczenie pieniężne można składać:

 • W Urzędzie Miejskim w Pszczynie ul. Rynek 2
 • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej - e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia
  z wykorzystaniem profilu zaufanego
 • drogą pocztową z dopiskiem „świadczenie pieniężne” na adres: Urząd Miejski w Pszczynie, 43-200 Pszczyna ul. Rynek 2

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Pszczynie w Punkcie Informacyjnym lub w Biurze Obsługi Klienta lub pobrać z załącznika do powyższej informacji.

Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek z uchybieniem tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. 32 449 39 26.

fot. freepik.com

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
odt Klauzula Informacyjna dot wypłaty świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 2022-03-30 11.96KB pobierz plik: Klauzula Informacyjna dot wypłaty świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
pdf Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 2022-05-05 140.98KB pobierz plik: Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
pdf Karta osoby przyjętej do zakwaterowania 2022-05-05 80.77KB pobierz plik: Karta osoby przyjętej do zakwaterowania