przesuń do początku strony
Strona główna/Dla Mieszkańców/Program Pilotażowy dla budynków wielorodzinnych

Program Pilotażowy dla budynków wielorodzinnych

W Pszczynie od 16 kwietnia realizowany jest antysmogowy pilotaż Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na wymianę kopciuchów i termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych (3-20 lokali) zarezerwowano 6 mln zł.

Program skierowany jest do:

 • osób fizycznych - właścicieli / współwłaścicieli lokali mieszkalnych,
 • wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20 lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Pszczyna.

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła - wymianę, zakup, montaż,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie przegród budowlanych (wyłącznie w przypadku wspólnot),
 • stolarkę drzwiową i okienną,
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyza).

Terminy:

 • Realizacja programu lata 2021-2024 r.
 • Przyjmowanie wniosków od 16.04.2021r. do 31.01.2022r.
 • Podpisywanie umów do 31.03.2022 r.
 • Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi w przypadku osób fizycznych - do 24 miesięcy, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych - do 30 miesięcy, od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 31.12.2023r.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej uznawane są za niekwalifikowane, z wyłączeniem kosztów audytu energetycznego, dokumentacji projektowej i ekspertyz o ile poniesiono koszty nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Poziomy dofinansowania:

W podstawowym poziomie dofinansowania - obejmującym wnioskodawców z dochodami do 100 000 zł rocznie - będzie można otrzymać od 30% do nawet 60% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia, maksymalnie do:

 • 25 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda oraz inwestycji obejmującej swoim zakresem wymianę stolarki okiennej/drzwiowej lub montaż wentylacji;
 • do 18 tys. zł jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku połączone z zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej lub montażem wentylacji;
 • do 5 tys. zł jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

W podwyższonym poziomie dofinansowania - dla gospodarstw domowych wieloosobowych z przeciętnym miesięcznym dochodem na jednego członka nie przekraczającym kwoty 1564 zł/os., a w przypadku gospodarstw jednoosobowych 2189 zł - będą to odpowiednio dla zakresów przeprowadzonych prac opisanych powyżej bezzwrotne dotacje w wysokości do: 33, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 70% kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

W przypadku wspólnot mieszkaniowych możliwe będzie sfinansowanie przedsięwzięcia do 70% kosztów kwalifikowanych, w przedziale 40-290 tys. zł, w zależności od: rodzaju przedsięwzięcia (wymiana źródła ciepła lub brak wymiany), rozwiązania technicznego ogrzewania w budynku (źródło wspólne lub indywidualne), liczby lokali w budynku (od 3 do 20) objętych działaniami proekologicznymi oraz zastosowania mikroinstalacji fotowoltaicznej. Najwyżej premiowane są przedsięwzięcia obejmujące swoim zakresem montaż urządzeń OZE, czyli zastosowanie pompy ciepła wraz z ociepleniem ścian budynku.

Jak złożyć wniosek?

Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dofinasowanie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), po utworzeniu konta i zalogowaniu, na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem http://gwd.nfosigw.gov.pl. Wniosek należy wypełnić i przesłać przez GWD, a następnie złożyć w formie:

 1. elektronicznej - na wyznaczoną skrzynkę podawczą WFOŚiGW Katowice znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), po uprzednim opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy,
 2. papierowej - przez dostarczenie wraz z załącznikami do WFOŚiGW Katowice, po uprzednim pobraniu PDF wniosku przesłanego przez GWD, wydrukowaniu i opatrzeniu go podpisem własnoręcznym Wnioskodawcy lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentacji Wnioskodawcy. Dostarczenie może nastąpić:
 • osobiście albo za pośrednictwem kuriera do WFOŚiGW Katowice,
 • za pośrednictwem placówki pocztowej,
 • za pośrednictwem gminy Pszczyna.

W przypadku trudności w złożeniu wniosku samodzielnie możesz skorzystać z usług przeszkolonych pracowników i wypełnić oraz złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.

WAŻNE! Aby utworzyć konto w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) konieczne jest posiadanie adresu e-mail.

Wniosek wraz z uprawnionym pracownikiem wypełnisz podczas wizyty w Referacie ds. Jakości Powietrza. Następuje to po etapie doradczym. Twój wniosek zostanie na miejscu wydrukowany, a po jego podpisaniu zarejestrowany w kancelarii Urzędu Miejskiego i przekazany do WFOŚiGW w Katowicach. Dalsze procedowanie prowadzone będzie bezpośrednio przez WFOŚiGW w Katowicach. Data wpływu podpisanego wniosku o dofinansowanie do kancelarii Urzędu (potwierdzona na pierwszej stronie dostarczonego wniosku poprzez stempel kancelarii) stanowi datę złożenia wniosku do WFOŚiGW.

To Gmina przekazuje Twój wniosek do WFOŚiGW

Obowiązkiem Gminy jest niezwłocznie, nie później niż 5 dni roboczych od daty złożenia, przekazanie wniosku do WFOŚiGW. Pomoc Gminy ma na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW, ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Możesz zostać poproszony o uzupełnienie wniosku.

Jeżeli po weryfikacji wniosku WFOŚiGW zidentyfikuje braki, zwraca się on wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Do wypełnienia wniosku będą potrzebne:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planujesz inwestycję i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany - przygotuj akt notarialny / akt zgonu / akt małżeństwa - w przypadku nieaktualnego wpisu nazwiska w KW / odpis postępowania spadkowego / etc. - dla wykazania tytułu prawnego do nieruchomości,
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej),
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w zł.),
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku,
 • powierzchnia całkowita budynku,
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji)
 • ostatni formularz PIT lub zaświadczenie z OPS

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Po zawarciu umowy z WFOŚiGW, możliwe będzie uzyskanie dodatkowego wsparcia ze środków Gminy na podstawie przygotowanego przez Gminę regulaminu współfinansowania przedsięwzięć.

Kontakt

Referat ds. Jakości Powietrza

 1. 3 Maja 11, Pszczyna, tel. 32 449 39 50, e-mail: jp[at]pszczyna.pl

 

kategoria: Powiązane pliki [15]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Program_Priorytetowy.pdf 2021-04-16 776.45KB pobierz plik: Program_Priorytetowy.pdf
pdf Regulamin - Pszczyna.pdf 2021-04-16 738.49KB pobierz plik: Regulamin - Pszczyna.pdf
pdf Zał. 2 do Regulaminu - Instrukcja do WoD Pszczyna - Część 1 i 2.pdf 2021-04-16 0.99MB pobierz plik: Zał. 2 do Regulaminu - Instrukcja do WoD Pszczyna - Część 1 i 2.pdf
pdf Zał. 2 do Regulaminu - Instrukcja do WoD Pszczyna - Część 3.pdf 2021-04-16 616.5KB pobierz plik: Zał. 2 do Regulaminu - Instrukcja do WoD Pszczyna - Część 3.pdf
pdf Zał. 1 do Regulaminu - Wniosek o dofinansowanie Pszczyna - Część 3.pdf 2021-04-16 1.02MB pobierz plik: Zał. 1 do Regulaminu - Wniosek o dofinansowanie Pszczyna - Część 3.pdf
pdf zalacznik_nr_1a_do_programu.pdf 2021-04-16 881.94KB pobierz plik: zalacznik_nr_1a_do_programu.pdf
pdf Zał 1 do Instrukcji WoD Pszczyna część 1 i 2 - wykaz dochodów nieopodatkowanych.pdf 2021-04-16 461.78KB pobierz plik: Zał 1 do Instrukcji WoD Pszczyna część 1 i 2 - wykaz dochodów nieopodatkowanych.pdf
docx Zał 3 do instrukcji WoD Pszczyna część 1 i 2 - klauzula współwłaściciel_czysty.docx 2021-04-16 18.44KB pobierz plik: Zał 3 do instrukcji WoD Pszczyna część 1 i 2 - klauzula współwłaściciel_czysty.docx
docx Zał 2 do instrukcji WoD Pszczyna część 1 i 2 - klauzula współmałżonek_czysty.docx 2021-04-16 18.46KB pobierz plik: Zał 2 do instrukcji WoD Pszczyna część 1 i 2 - klauzula współmałżonek_czysty.docx
docx Zał. 1 do instrukcji WoD Pszczyna część 3 - klauzula wspólnota mieszkaniowa_czysty.docx 2021-04-16 19.83KB pobierz plik: Zał. 1 do instrukcji WoD Pszczyna część 3 - klauzula wspólnota mieszkaniowa_czysty.docx
docx Zał. 1 do instrukcji WoD Pszczyna część 3 - klauzula wspólnota mieszkaniowa_czysty.docx 2021-04-16 19.83KB pobierz plik: Zał. 1 do instrukcji WoD Pszczyna część 3 - klauzula wspólnota mieszkaniowa_czysty.docx
pdf Zał. 1 do Regulaminu - Wniosek o dofinansowanie Pszczyna - Część 1 i 2.pdf 2021-04-16 1MB pobierz plik: Zał. 1 do Regulaminu - Wniosek o dofinansowanie Pszczyna - Część 1 i 2.pdf
pdf Zał. 2 do Regulaminu - Instrukcja do WoD Pszczyna - Część 1 i 2.pdf 2021-04-16 0.99MB pobierz plik: Zał. 2 do Regulaminu - Instrukcja do WoD Pszczyna - Część 1 i 2.pdf
pdf Zał. 4 do Regulaminu - ogłoszenie o naborze.pdf 2021-04-16 522.73KB pobierz plik: Zał. 4 do Regulaminu - ogłoszenie o naborze.pdf
pdf zalacznik_nr_1_do_programu.pdf 2021-04-16 764.82KB pobierz plik: zalacznik_nr_1_do_programu.pdf