przesuń do początku strony
Strona główna/Dla Mieszkańców/Uzależnienia/Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

PROCEDURA DOTYCZĄCA LECZENIA ODWYKOWEGO

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Pszczynie

1. Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego osoby uzależnionej bądź na wniosek instytucji zewnętrznej.

2. Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonego postępowania. W przypadku stwierdzenia we wniosku zjawiska przemocy w rodzinie GKRPA wypełnia Niebieską Kartę i przekazuje ją do załatwienia do Zespołu Interdyscyplinarnego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pszczynie.


3. Dokumentację dotyczącą leczenia odwykowego osoby uzależnionej uzupełnia się poprzez kontakt z następującymi instytucjami:
a). Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej - wysłanie zapytania o pobycie danej osoby w placówce; 
b). Komendą Powiatową Policji, wysłanie zapytania o przeprowadzonych interwencjach Policji.

c) Ośrodkiem Pomocy Społecznej celem pozyskania wszelkich informacji nt. wnioskowanego.

 

4. Do poddania się leczeniu odwykowemu można zobowiązać osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu:

  • powodują rozkład życia rodzinnego;
  • powodują demoralizację małoletnich;
  • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny;
  • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.


5. Pierwszym krokiem jest zaproszenie osoby nadużywającej alkoholu na posiedzenie Komisji (trzykrotne zaproszenia) następnie zbadanie, czy zachodzi fakt uzależnienia od alkoholu. W tym celu Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kieruje daną osobę na specjalistyczne badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (trzykrotne zaproszenia). Biegli sądowi po wykonaniu badania sporządzają opinię, w której stwierdzają czy występuje uzależnienie od alkoholu (F10.2) i ewentualnie wskazują rodzaj zakładu leczniczego.

6. W przypadku gdy osoba wnioskowana nie stawi się na badania do biegłych sądowych wówczas GKRPA zaprasza wnioskodawcę prowadzonego postępowania w celu rozeznania aktualnej sytuacji wnioskowanego związanej z uzależnieniem. W przypadku potwierdzenia picia u wnioskowanego lub nie stawienia się wnioskodawcy - GKRPA może skierować sprawę do Sądu Rejonowego w Pszczynie.

7. Do momentu skierowania sprawy do Sądu Rejonowego w Pszczynie na każdym etapie sprawy wnioskodawca może zasięgnąć ustnej informacji o wszystkich poczynionych działaniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wobec danej osoby. Informacje te są przekazywane wnioskodawcy na posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

8. W trakcie trwania procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego wnioskodawca może wycofać wniosek o leczenie jedynie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji. Nie zatrzymuje to jednak biegu sprawy w Zespole Interdyscyplinarnym (Niebieska Karta), które podejmują działania zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Wnioski o objęcie leczeniem odwykowym należy składać bezpośrednio w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Dworcowa 30, II piętro, pok. nr 23 bądź wysyłać na adres Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Pszczynie ul. Rynek 2.

 

Pliki do pobrania:

wniosek o zobowiązanie do leczenia