przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Budżet gminy Pszczyna przyjęty. W 2023 roku 80 mln zł na inwestycje

Budżet gminy Pszczyna przyjęty. W 2023 roku 80 mln zł na inwestycje

22 Grudnia 2022
kategoria:
News
Budżet gminy Pszczyna przyjęty. W 2023 roku 80 m

Podczas sesji Rady Miejskiej w Pszczynie uchwalono budżet na 2023 rok. Zaplanowane wydatki wyniosą 321 mln zł. Olbrzymie środki przekazane zostaną na realizację inwestycji. W przyszłym roku wyniosą one prawie 80 mln zł.

 

Dariusz Skrobol
burmistrz Pszczyny

Tegoroczny budżet stawia wyzwanie trudnym czasom, ale jednocześnie daje ogromne możliwości podtrzymania odpowiedniego poziomu rozwoju przy trudnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, jaką jest inflacja, czy wojna na Ukrainie. W tym roku przygotowaliśmy wyjątkowo duży załącznik inwestycyjny. Przekażemy prawie 80 mln zł na inwestycje. Część z nich rozpoczęliśmy w 2022 roku, a zakończenie realizacji będzie miało miejsce w przyszłym roku. Mam na myśli m.in. budowę Pszczyńskiego Centrum Kultury, dwóch przedszkoli (w Czarkowie oraz Studzienicach), budowę osiedla Luiza oraz budynków socjalnych. Po raz pierwszy musimy uzupełnić budżet wypuszczeniem obligacji o wartości 9 mln zł, a także zaciągnąć kredyt po to, aby móc zrealizować wymieniane zadania. Tradycyjnie w budżecie gminy subwencja oświatowa pokrywa nieco ponad 50 %. To oznacza, że drugą połowę musimy wypracować z dochodów własnych gminy. Jest to ogromnym obciążeniem. W tym roku wydatki oświatowe wynoszą 138 mln zł, co oznacza, że prawie 70 mln zł musimy pokryć z naszego budżetu.

Dziękuję radnym za przegłosowanie projektu budżetu gminy na 2023 rok przygotowanego wspólnie przez nasze służby finansowe, Pana Skarbnika, zastępców, naczelników, kierowników i pracowników. To wielotygodniowa praca, żeby 15 listopada przedłożyć Państwu dokument. My z naszej strony zrobimy wszystko, aby go realizować.

 

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości ogółem       297.885.217,61 zł

w tym: dochody bieżące              254.687.641,35 zł,  

dochody majątkowe       43.197.576,26 zł.

Wydatki  budżetu gminy zaplanowano w wysokości ogółem       321.351.659,23 zł

w tym: wydatki bieżące 241.556.820,06 zł,

wydatki majątkowe        79.794.839,17 zł.

Przychody budżetu na rok 2023 wynoszą  33.000.000,00 zł. Są to:

- planowany kredyt długoterminowy w kwocie 18.000.000 zł,

- przychodów z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 9.000.000 zł.

- przychodów pochodzących z wolnych środków z 2022 r w kwocie 6.000.000 zł ( dodatkowe dochody z udziału we wpływach z podatku doch. od os. fiz. przekazane w 2022 r.)

Rozchody budżetu na 2023 rok wynoszą 9.533.558,38 zł. Środki te przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na udzielenie pozyczki w kwocie 30.000 zł. dla Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej Ogniska Muzycznego w Pszczynie.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w wysokości 297.885.217,61 zł. Składają się na nie:

  1. Dochody własne             323.245 zł
  2. subwencje z budżetu państwa                        883.641 zł
  3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące

(gł. Wydatki dokonywane przez OPS, a także zadania zlecone realizowane

w Urzędzie)                                                                                                    20.363.911 zł

  1. Dotacje między JST ( dotacja dla MPBP, system rowerów miejskich)             709,75 zł                                                             
  2. Środki z budżetu Unii Europejskiej (dofinansowanie do ścieżek

rowerowych, Klub Seniora w Pszczynie, usługi społeczne, program

STOP SMOG oraz termomodernizacji budynków)                                             8.951.055,60 zł

  1. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład             500.000 zł
  2. Dochody z Funduszu Pomocy                                                                          600 zł
  3. Dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg             065,25 zł
  4. Dochody z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego             409.400 zł
  5. Dochody z Funduszu Termomodernizacji i Remontów             583.590,01 zł

Wydatki budżetu zaplanowano łącznie w wysokości 321.351.659,23 zł

Podział wydatków w układzie do działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział

Nazwa

Plan na rok 2023

010

Rolnictwo i łowiectwo

923.400

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

300.000

600

Transport i łączność

22.200.979,38

700

Gospodarka mieszkaniowa

23.113.392,28

710

Działalność usługowa

362.200

750

Administracja publiczna

26.259.148

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

8000

752

Obrona narodowa

300

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2.459.095

757

Obsługa długu publicznego

3.259.186,54

758

Różne rozliczenia

1.400.000

801

Oświata i wychowanie

137.696.910,98

851

Ochrona zdrowia

1.902.385,58

852

Pomoc społeczna

9.066.570

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.212.566

855

Rodzina

23.336.556

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

36.055.555,97

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

25.076.751,54

925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

30.000

926

Kultura fizyczna

6.688.661,96

 

Wydatki budżetu gminy w podziale na grupy przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane         126.614.562,00 zł,

- udzielone dotacje na zadania bieżące                 16.187.551,54 zł,

Obejmują zarówno jednostki sektora finansów publicznych (PCKul, MPBP, PORT oraz dotacje między innymi jst) oraz stowarzyszenia i organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych (niepubliczne przedszkola, żłobki, dotacje dla klubów sportowych oraz organizacje realizujące zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych                  22.827.831,00 zł, (głównie pomoc udzielana przez OPS )

- wydatki bieżące na programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych  589.347,00 zł,

(Program Słoneczna gmina Pszczyna, Klub Seniora w Pszczynie oraz usługi społeczne na rzecz ograniczenia kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym - realizowane przez OPS, Wsparcie dla uczniów z Ukrainy)

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań           72.078.341,98 zł ( zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody,  usług, odprowadzenia ścieków, wywóz odpadów, usług remontowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia, delegacje)

- wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowano w kwocie 138.909.476,98 zł, a otrzymana subwencja w wysokości 78.883.641 zł pokrywa zaledwie  56,78 %, gmina dopłaci 60.025.835,98 zł.

 

INWESTYCJE łączna kwota na 2023 rok 79.794.839,17 zł, (w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych     8.488.985 zł,)

- inwestycje drogowe zarówno na drogi powiatowe jak i gminne przeznacza się kwotę 13.441.509,58 zł  Najważniejsze z inwestycji drogowych to:

- Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek      rowerowych - zadanie wieloletnie, łączne nakłady: 32.797.039 zł., na 2023 rok : 4.000.000 zł

- Rozbudowa ul. Dygasińskiego i ul. Wczasowej w Łące, zadanie 2-letnie, łączne nakłady 3.950.000, na rok 2023 : 1.955.700 zł.

- Projekt i rozbudowa ul. Krętej w Rudołtowicach -zadanie wieloletnie, łączne nakłady : 400.000 zł, na rok 2023 : 320.000 zł.

- Rozbudowa ul. Wilczej w Studzienicach oraz ul. Gajowej i ul. Jesionowej w Pszczynie - zadanie wieloletnie, łączne nakłady w kwocie 6.013.450 zł, na rok 2023 : 3.700.000 zł -    zadanie dofinansowane  z Rządowego Funduszu Polski Ład

- Przebudowa ul. Ogrodowej w Pszczynie - zadanie dwuletnie 1.650.000 zł, na rok 2023 450.000 zł.

- Przebudowa ul. Ułanów Pszczyńskich - 465.000 zł

- Rozbudowa ul. Chochółki w Pszczynie - 240.000 zł.

- Przebudowa ul. Musioła i Brandysa w Pszczynie - 311.000 zł.

- Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej 4103S ul. Pawiej w Wiśle Małej i ul. Jedności w    Studzionce - 643.765,88 zł

- Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach i Rudołtowicach - 250.000 zł

 

- oświatowe zadania inwestycyjne : najważniejsze to budowa dwóch przedszkoli, w Studzienicach  i Czarkowie, która rozpoczęła się w 2022 r, wydatki planowane na 2023 na łączną kwotę  18.421.000 zł (w roku 2022  kwota zabezpieczona to 3.000.000 zł). Budowa przedszkoli dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8.000.000 zł.

- inwestycje mieszkaniowe : budowa budynku socjalnego przy ul.Dobrawy, zadanie wieloletnie w łącznej kwocie 12.909.767 zł, na 2023 rok 10.487.867, 58 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 10.409.400 zł.

- rozbudowa budynku ośrodka kultury w Studzionce, zadane wieloletnie, łącznie 2.500.000 zł, w 2023 roku 1.000.000 zł. zadanie dofinansowane z  Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.000.000 zł.

- inwestycje w obiekty sportowe : : w 2023  zaplanowano kwotę 1.000.000 zł  na  budowę boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Pszczynie .

- Budowa sali widowiskowej PCKul , jesteśmy w trakcie realizacji największej gminnej inwestycji z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych . W 2023 roku zaplanowano środki w wysokości 20.000.000 zł, łączne nakłady to : 43.145.400 zł

- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na te zadania zabezpieczono kwotę 7.572.575 zł. W ramach tych działań przeznacza się dotacje na programy:

- Program STOP SMOG w gminie Pszczyna i Czyste powietrze - dotacje dla mieszkańców na termomodernizacje i wymianę źródeł ciepła, w kwocie 7.072.575,01 zł

- Program Słoneczna Gmina Pszczyna etap I - poprawa efektywności energetycznej , odnawialne źródła energii FOTOWOLTAIKA 500.000 zł,

- Pszczyński Budżet Obywatelski, kolejny raz w budżecie zabezpieczono środki finansowe na jego realizację, w wysokości 2.373.320 zł (26 projektów).