przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Wyłożenie do publicznego wglądu projektów MPZP sołectw Jankowice i Studzienice - Etap II i Etap III

Wyłożenie do publicznego wglądu projektów MPZP sołectw Jankowice i Studzienice - Etap II i Etap III

17 Sierpnia 2020
kategoria:
News
Wyłożenie do publicznego wglądu projektów MPZP

Od 17 sierpnia wyłożone do publicznego wglądu będą projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Jankowice i Studzienice - etap II i etap III. Szczegóły w poniższym obwieszczeniu.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PSZCZYNY O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTÓW MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW JANKOWICE i STUDZIENICE - ETAP II i ETAP III

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm) i art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), w nawiązaniu do uchwały Nr XLIII/555/14 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 czerwca 2014r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego sołectwa Jankowice i Studzienice 

 ZAWIADAMIAM O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw JANKOWICE I STUDZIENICE  - ETAP II i ETAP III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 17 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna - w Wydziale Urbanistyki i Architektury pokój nr 1 (parter):

  • w poniedziałki od godziny 900 do godziny 1700,
  • od wtorku do piątku od godziny 800 do godziny 1200.

Konsultacje z udziałem projektanta odbędą się w dniach:

  • 17 i 24 sierpnia 2020 r. (poniedziałki) od godziny 1100 do godziny 1600,
  • 2 września  2020 r. (środa) od godziny 1000 do godziny 1500,
  • 7 września 2020 r. (poniedziałek) od godziny 1100 do godziny 1600.

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw Jankowice i Studzienice - ETAP II i ETAP III wraz z niezbędną dokumentacją, udostępnione będą również na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie w zakładce - Urząd Miejski - Komórki Organizacyjne Urzędu - Wydział Urbanistyki i Architektury - gospodarka przestrzenna - Mpzp sporządzane oraz na  www.pszczyna.pl (w zakładce gospodarka przestrzenna).

Granice planów obejmujące Etap II i Etap III pokazano na załączniku graficznym zamieszczonym  na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Pszczynie wraz z obwieszczeniem oraz na www.pszczyna.pl (w zakładce gospodarka przestrzenna), a także na tablicy ogłoszeń.

Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim umówieniu się  i potwierdzeniu wizyty w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Pszczynie - telefonicznie pod numerami: 32 4493928,  32 4493929 lub mailowo na adres: uia[at]pszczyna.pl

Ze względu na stan epidemii COVID-19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego tj. zasłonięcie ust i nosa (maska, przyłbica bądź inny sposób), dezynfekcja rąk po wejściu na teren Urzędu Miejskiego oraz przed wejściem do sali w której będą wyłożone projekty oraz przed wejściem na dyskusję publiczną lub założenie rękawiczek ochronnych, a także zachowanie bezpiecznej odległości zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jankowice i Studzienice - ETAP II i ETAP III - odbędzie się w dniu 2 września 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna - w sali sesyjnej (II piętro) o godz. 1500.

Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszelkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowych projektach miejscowych planów może wnieść uwagi.

Uwagi, zgodnie z art. 18 ww. ustawy należy składać na piśmie do Burmistrza Pszczyny podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (uprzejmie prosimy o dołączenie do uwagi kserokopii mapy ewidencji gruntów, na której zaznaczona jest nieruchomość lub jej część) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2020 r.

Uwagi można składać:

1)   na piśmie: w Urzędzie Miasta w Pszczynie, Rynek 2, 43-200 Pszczyna; drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna;

2)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres email: lub skrytka ePUAP: /UMPszczyna/skrytka) opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub mailem.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane:

  • o projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jankowice i Studzienice - ETAP II i ETAP III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do tych projektów,
  • o opiniach, o których mowa w art. 54 ust.1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ww. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  -  zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy wnosić na piśmie do Burmistrza Pszczyny na zasadach określonych w art. 18 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 28 września 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Pszczyny. Uwagi rozpatrzone będą w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag nastąpi w formie Zarządzenia Burmistrza Pszczyny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. L119/1), informuję że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. Szczegółowa KLAUZULA INFORMACYJNA udostępniona jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.pszczyna.pl (w zakładce gospodarka przestrzenna), na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w wersji papierowej udostępniona jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie w Wydziale Urbanistyki i Architektury oraz podczas wyłożenia do publicznego wglądu.