przesuń do początku strony
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie

Wstęp

Urząd Miejski w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Pszczynie www.pszczyna.pl oraz do Biuletynu Infrmacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Data sporządzenia Deklaracji dostępności i metoda oceny dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miejski w Pszczynie
Rynek 2
43-200 Pszczyna
Tel. 32 449-39-00
Fax. 32 449-39-18
E-mail:

Koordynator ds. Dostępności (dotyczy osób ze szczególnymi potrzebami):

Andrzej Lubski
Dworcowa 30, 43-200 Pszczyna
Tel. 32 449-38-76


Status pod względem zgodności z ustawą:

Biuletyn Informacji Publicznej:
Data uruchomienia strony: 2014.07.30.
Data aktualizacji strony: 2020.09.18

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zamieszczone na stronie treści w formacie PDF nie są w całości dostępne cyfrowo. Pliki tworzone przez instytucje po 23 września 2020 r. są w większości dostępne cyfrowo.
  Zgodnie z Art. 3 ust. 2 pkt 5 podpunkt a) i b) nie są dostępne treści, które musiałyby zostać zmodyfikowane, do czego podmiot nie ma uprawnień.
 2. Część załączników ma postać skanów dokumentów.
 3. Brak pełnej struktury nagłówków w publikowanych treściach

Na żądanie Klienta niedostępne treści mogą zostać przetworzone na dostępne cyfrowo lub udostępnione w alternatywnej formie.

Wyłączenia:

 1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Ułatwienia na stronie BIP:

 1. Możliwość włączenia wersji kontrastowej strony BIP
 2. Możliwość zmiany powiększenia czcionki.
 3. Możliwość zmiany odstępów między literami oraz wierszami tekstu.

Strona www.pszczyna.pl:
Data uruchomienia strony: 23 grudnia 2016 r
Data aktualizacji strony: -

Strona internetowa www.pszczyna.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Zamieszczone na stronie treści w formacie PDF nie są w całości dostępne cyfrowo. Pliki tworzone przez instytucje po 23 września 2020 r. są w większości dostępne cyfrowo.
  Zgodnie z Art. 3 ust. 2 pkt 5 podpunkt a) i b) nie są dostępne treści, które musiałyby zostać zmodyfikowane, do czego podmiot nie ma uprawnień.
 2. Część załączników ma postać skanów dokumentów.
 3. Filmy sprzed 23 września 2020 r. nie posiadają napisów
 4. Nie wszystkie grafiki i zdjęcia posiadają tekst alternatywny.

Na żądanie Klienta niedostępne treści mogą zostać przetworzone na dostępne cyfrowo lub udostępnione w alternatywnej formie.

Filmy opublikowane po 23 września 2020 r. będą posiadały napisy.

Ułatwienia na stronie www.pszczyna.pl:

 1. Możliwość włączenia wersji kontrastowej strony
 2. Możliwość powiększania i pomniejszania czcionki na stronie

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Aplikacje mobilne: Gmina nie posiada aplikacji mobilnych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością treści zawartych na stronie internetowej lub w Biuletynie Informacji Publicznej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Andrzej Lubski. Kontaktować można się drogą telefoniczną pod numerem telefonu 32 449 38 76 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać wnioski o zapewnienie dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność Architektoniczna siedziby Urzędu Miejskiego w Pszczynie:

Siedziby Urzędu Miejskiego w Pszczynie:

 1. Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2
  • Główny budynek Urzędu Miejskiego w Pszczynie (Ratusz) - wjazd na wózkach do budynku Ratusza znajduje się od strony ulicy Basztowej (część B budynku). Przy wejściu do budynku od strony ulicy Basztowej jest zainstalowany dzwonek przywołujący pracownika urzędu do udzielenia wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. W części B budynku znajduje się winda, która umożliwia dostęp na I i II piętro części B budynku i I piętro części A budynku. W kabinie windy jest zainstalowana informacja głosowa. Na parterze w części B budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku w holu głównym w części A i w holu głównym w części B (przy wejściach) dostępne są telefony, które umożliwiają kontakt z wydziałami urzędu osobom z niepełnosprawnościami. W pobliżu budynku na ogólnodostępnym parkingu strefy płatnego parkowania przy ulicy Basztowej znajdują się trzy wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, jedno miejsce parkingowe znajduje się na ulicy Ratuszowej (przy wejściu głównym do Ratusza w części A).
  • Biuro Obsługi Klienta - usytuowane jest w części A budynku Ratusza. Do wejścia prowadzą trzy stopnie. Przy schodach po obu stronach znajdują się poręcze. Przed schodami dostępny jest telefon, który umożliwia kontakt z wydziałami urzędu osobom z niepełnosprawnościami.
  • Urząd Stanu Cywilnego - wejście znajduje się od strony ulicy Basztowej. Wejście umożliwia wjazd wózkiem do budynku. W budynku zainstalowana jest winda, która umożliwia dostęp do Urzędu Stanu Cywilnego i Sali Ślubów. W kabinie windy jest zainstalowana informacja głosowa, panel sterowania przystosowany dla osób niedowidzących i niewidzących, z kontrastowymi, wypukłymi, oznaczonymi przyciskami.
 2. Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Dworcowa 30.
  Budynek posiada dwie kondygnacje, przy wejściu do budynku znajduje się podjazd dla wózków. Przy drzwiach zainstalowano dwa dzwonki przywołujące pracownika urzędu do udzielenia wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. Na parterze budynku znajduje się stanowisko przeznaczone do obsługi mieszkańca mającego trudności z poruszaniem się. W pobliżu budynku na ogólnodostępnym parkingu strefy płatnego parkowania przy ulicy 3 Maja znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Urząd Miejski w Pszczynie ul. Zdrojowa 4.
  • Straż Miejska w Pszczynie - wejście do budynku umożliwia dostęp osobom na wózkach za wyjątkiem pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku. Przy drzwiach zainstalowano dzwonek przywołujący pracownika Straży Miejskiej. W pobliżu budynku znajduje się ogólnodostępny parking.
  • Referat Zarządzania Kryzysowego - znajduje się na pierwszym piętrze. Przy drzwiach na parterze budynku zainstalowano dzwonek przywołujący pracownika Straży Miejskiej, który jest zobowiązany zawiadomić pracownika Referatu Zarządzania Kryzysowego o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością na parterze budynku. W pobliżu budynku znajduje się ogólnodostępny parking.
  • Wydział Oświaty - wejście do budynku posiada podjazd dla wózków. Wydział znajduje się na I piętrze budynku. Na parterze zamontowany jest dzwonek przywołujący pracownika Wydziału Oświaty. Obsługa osoby z niepełnosprawnościami jest możliwa na parterze budynku. W pobliżu budynku znajduje się ogólnodostępny parking.
 4. Referat Promocji, ul. Piastowska 24/1 - pomieszczenia biurowe usytuowane są na parterze budynku, przy drzwiach wejściowych zainstalowano domofon umożliwiający kontakt z pracownikami referatu. Obsługa osoby z niepełnosprawnościami możliwa jest w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Pszczynie - część B - wejście od ulicy Basztowej po wcześniejszym umówieniu się przy wykorzystaniu jednej z poniższych form kontaktu:
  Tel. 32 449 39 43
  e-mail na adres:
  fax na numer: 32 449 39 55
  drogą pocztową na adres Urzędu tj.: Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43 - 200 Pszczyna.
 5. Archiwum Zakładowe, Pszczyna ul. Bednorza 16
  Wnioski dotyczące udostępniania dokumentów z archiwum należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Klienta w budynku głównym urzędu, przy ulicy Rynek 2. Ponadto można kontaktować się z pracownikami Archiwum Zakładowego przy wykorzystaniu jednej z poniższych form:
  Tel. 32 447 03 77
  e-mail na adres:
  fax na numer: 32 449 39 55
  drogą pocztową na adres Urzędu tj.: Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43 - 200 Pszczyna.

Informacja dla osób niesłyszących:

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, uprawniająca osoby niesłyszące i głuche do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Ponadto osoby niesłyszące lub głuche mogą kontaktować się z Urzędem przy wykorzystaniu jednej z poniższych form:
e-mail na adres:
fax na numer: 32 449 39 55
drogą pocztową na adres Urzędu tj.: Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43 - 200 Pszczyna.

W myśl wyżej wymienionej ustawy Urząd Miejski w Pszczynie na swój koszt zapewnia dostęp do tłumacza. Osoba uprawniona proszona jest o zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej 3 dni wcześniej, wskazując jednocześnie wybraną metodę komunikowania się. W każdej innej sytuacji, niewymagającej obecności tłumacza przysięgłego, istnieje możliwość skorzystania z pomocy pracownika Urzędu Miejskiego, posługującego się językiem migowym.
Informacja dla osób niedowidzących

Informacja dla osób niedowidzących:

Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępnienia decyzji i komunikatów w druku powiększonym. Strona internetowa www.pszczyna.pl posiada ułatwienia dla osób niedowidzących. W prawym górnym rogu strony znajduje się ikona umożliwiająca wybór większej czcionki. Umożliwia to dostosowanie strony do własnych potrzeb. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnodostępnych przestrzeni budynku.

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Raport_Urząd Miejski w Pszczynie.pdf 2021-04-01 3.56MB pobierz plik: Raport_Urząd Miejski w Pszczynie.pdf
docx Wniosek_o_zapewnienie_dostepnosci.docx 2021-09-06 24.19KB pobierz plik: Wniosek_o_zapewnienie_dostepnosci.docx
pdf Wniosek_o_zapewnienie_dostepnosci.pdf 2021-09-06 70.62KB pobierz plik: Wniosek_o_zapewnienie_dostepnosci.pdf