przesuń do początku strony
Strona główna/Dla Mieszkańców/Uzależnienia/Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

W ramach realizacji zadań własnych gminy wynikających z Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Zarządzeniem Nr SG.0050.1599.2022
z dnia 07.03.2022 r.  Burmistrz Pszczyny powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pszczynie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Pszczynie realizuje następujące zadania:

1
. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, wobec osób które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od obowiązku zaspokajania rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, w tym:
• udziela informacji o trybie kierowania na leczenie odwykowe,
• udziela informacji o instytucjach (np. Sąd, Policja , OPS, grupy AA, AL-ANON), które mogą udzielić pomocy rodzinie z problemem alkoholowym,
• udziela bieżącej informacji lub podejmuje interwencje w sprawach związanych (wszczętych) z leczeniem odwykowym,
• przyjmuje podania o skierowanie na leczenie odwykowe osób zamieszkałych lub przebywających na terenie Gminy Pszczyny,
• współpraca z następującymi instytucjami: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pszczynie, Komendą Powiatową Policji, Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej.

Sprawy o skierowanie na leczenie odwykowe GKRPA rozpatruje podczas posiedzeń, na które zapraszane są zainteresowane strony. Posiedzenia odbywają się co najmniej 2 razy w miesiącu.

2. Opiniowanie :
• projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• projektów uchwał dotyczących limitu punktów sprzedaży oraz usytuowania na terenie Gminy Pszczyna punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
• wydawania postanowień na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Pszczynie,

3. Opiniowanie działań w zakresie profilaktyki uzależnień i szkoleń, w tym ocena otrzymywanych ofert.
4. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.