przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach

12 Lutego 2024
kategoria:
News
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie

Do 21 lutego można składać wnioski o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Pszczyna. Na dotacje przeznaczono 50 tysięcy złotych.

- Ochrona zabytków i dziedzictwa ziemi pszczyńskiej jest jednym z bardzo istotnych zadań samorządu. Każdego roku na ten cel gmina Pszczyna przekazuje środki, które pomagają wnioskodawcom utrzymać najstarsze obiekty we właściwym stanie lub pozwalają na przeprowadzenie koniecznych prac - mówi burmistrz Dariusz Skrobol.

Jak wylicza, w minionych latach takie wsparcie otrzymało wiele podmiotów, a pieniądze z gminy przeznaczono między innymi na: prace konserwatorskie przy polichromii ściany w kościele w Ćwiklicach, prace renowacyjne konstrukcji dachu i stropodachu kościoła w Łące, dokumentację dotyczącą pokrycia dachowego budynku herbaciarni w Parku Zamkowym w Pszczynie czy wykonanie projektu budowlanego obejmującego pomieszczenia po byłej oficynie drukarskiej i ich dostosowanie przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej do potrzeb wystawienniczych. Beneficjentami byli również: Polski Związek Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Studzionce oraz Parafia Rzymsko-Katolicką p.w. Wszystkich Świętych w Pszczynie.

O środki mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:

 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie tonie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7 - 15;
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Zadanie winno być wykonane do 31 grudnia 2024 roku. Łączna wysokość dotacji i innych uzyskanych środków publicznych przeznaczonych na przeprowadzenie prac przy zabytku nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać w okresie od 12 do 21 lutego 2024 roku (do godz. 15.00) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Pszczynie (43-200 Pszczyna, Rynek 2 , pok. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku nadesłania wniosku pocztą, decyduje data i godzina wpływu do Biura Klienta Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej UM w Pszczynie: https://bip.pszczyna.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowej-z-budzetu-gminy-pszczyna-w-roku-2024-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-lub-roboty-budowlane-przy-zabytkach-wpisanych-do-rejestru-zabytkow-lub-znajdujacych-sie-w-gminnej-ewidencji-zabytkow#cnt