przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp części sołectwa Łąka - ETAP I

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp części sołectwa Łąka - ETAP I

07 Lutego 2024
kategoria:
News
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publiczneg

Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Łąka - ETAP I

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506 i 1597) w związku z art. 67 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023, poz. 1688) i art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XXIV/270/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wisła Wielka, Wisła Mała oraz części sołectwa Łąka zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XXXV/394/17 z dnia 22 czerwca 2017 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Łąka - ETAP I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 lutego do 5 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie,  ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna - w Wydziale Urbanistyki i Architektury - pokój nr 2 (parter):

  •  w poniedziałki od godziny 900 do godziny 1700,
  • od wtorku do piątku od godziny 800 do godziny 1200.

Konsultacje z udziałem projektanta (po wcześniejszym umówieniu się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Pszczynie lub telefonicznie
pod numerami: 32 4493928,  32 4493929) odbędą się w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Pszczynie (II piętro) w dniach:

  • 12 i 26 lutego 2024 r. (poniedziałki) od godziny 1100 do godziny 1600,
  • 7 i 21 lutego 2024 r. (środy) od godziny 900 do godziny 1400.

Granice projektu planu obejmującego ETAP I pokazano na załączniku graficznym zamieszczonym na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Pszczynie wraz
z obwieszczeniem oraz na www.pszczyna.pl (w zakładce gospodarka przestrzenna), a także na tablicy ogłoszeń.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Łąka - ETAP I wraz z niezbędną dokumentacją oraz załącznikiem graficznym, udostępnione będą również na stronie internetowej: Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie w zakładce - Urząd Miejski - Komórki Organizacyjne Urzędu - Wydział Urbanistyki i Architektury - gospodarka przestrzenna - Mpzp sporządzane oraz na  www.pszczyna.pl (w zakładce gospodarka przestrzenna).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 26 lutego 2024 r. o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miejskiego
 w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna - w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Pszczynie (II piętro).

Zgodnie z art. 8c i art. 18 ust. 1 i ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w przedmiotowym projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.

Uwagi, zgodnie z art. 8c i art. 18 ww. ustawy należy składać na piśmie do Burmistrza Pszczyny z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (uprzejmie prosimy o dołączenie
do uwagi kserokopii mapy ewidencji gruntów, na której zaznaczona jest nieruchomość lub jej część) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2024 r.

Uwagi można składać:

1)   na piśmie: w Urzędzie Miasta w Pszczynie, Rynek 2, 43-200 Pszczyna; drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Pszczynie, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna;

2)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres email: pszczyna[at]pszczyna.pl lub skrytka ePUAP: /UMPszczyna/skrytka) opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym

albo podpisem osobistym lub mailem.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informację o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o:

  • projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Łąka - ETAP I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do tego projektu,
  • opiniach, o których mowa w art. 54 ust.1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy wnosić na piśmie do Burmistrza Pszczyny na zasadach określonych w art. 8c i art. 18 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2024 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Pszczyny. Uwagi rozpatrzone będą w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.  Rozpatrzenie uwag nastąpi w formie Zarządzenia Burmistrza Pszczyny. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. L119/1), w związku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod[at]pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

Szczegółowa KLAUZULA INFORMACYJNA udostępniona jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.pszczyna.pl (w zakładce gospodarka przestrzenna), na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Pszczynie, w wersji papierowej udostępniona jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie w Wydziale Urbanistyki i Architektury oraz podczas wyłożenia do publicznego wglądu.