przesuń do początku strony
Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektorów szkół

Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektorów szkół

15 Maja 2024
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia

Pszczyna, 15 maja 2024 r.

WO.111.8.2024

 

OGŁOSZENIE O KONKURSACH

BURMISTRZ PSZCZYNY OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JÓZEFA PUKOWCA W PSZCZYNIE
ORAZ DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W STUDZIONCE

I. Organ prowadzący szkołę/zespół:

Gmina Pszczyna

II. Nazwa i adres szkoły/zespołu, których dotyczy konkurs:

 1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Pukowca w Pszczynie, 43-200 Pszczyna, ul. Marii Konopnickiej 44;
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Studzionce, 43-245 Studzionka, ul. Henryka Jordana 3.

 

III. Wskazanie wymagań wobec kandydatów na stanowisko dyrektora:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2578), tj.:

 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
 • ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • uzyskał:
  1. co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo,
  2. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;

 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w  276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w  31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 104);
 • w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672, z późn. zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 1. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz
 • spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-11.

 

 1. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 • posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

 

 1. Do konkursu może przystąpić również:
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 854),

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2578), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.

 

IV. Wskazanie wymaganych dokumentów:

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej/szkoły podstawowej i przedszkola wchodzących w skład zespołu szkolno-przedszkolnego,

b. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

 - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

 - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

c. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

d. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

e. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f. w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:

 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672, z późn. zm.), lub
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

g. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

h. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

i. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 104),

k. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 273) - w przypadku kandydata na dyrektora urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

l. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

m. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n. w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j. Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),

o. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 V. Informacja o sposobie i terminie składania ofert, dopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej, sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dobrowolnie podanym numerem telefonu kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora” (podać nazwę i adres szkoły/zespołu, którego konkurs dotyczy) w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie, ul. Zdrojowa 4 w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 29 maja 2024 r.
 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Pszczyny.
 5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, pisemnie.

 VI. Dodatkowe informacje:

 1. Na żądanie organu prowadzącego kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt IV lit. d-g, l i m.
 2. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Pszczynie,
  Zdrojowa 4, tel. 32/210-28-56.
 4. W celu ułatwienia kontaktu kandydat może na zasadzie dobrowolności przekazać wraz z wymaganą dokumentacją dane kontaktowe w postaci numeru telefonu.

VII. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Pszczyny, ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna, tel. 324493900, e-mail: .
 • Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: , telefon: 32 449 39 69 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej/zespołu szkół, o którym mowa w niniejszym Ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c, art. 9 ust. 2 lit. b oraz art. 10 RODO, oraz 63 ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) z uwzględnieniem treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428).
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe. Konsekwencją ich nie podania jest brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu konkursowym. Podanie danych kontaktowych w postaci numeru telefonu jest dobrowolne, lecz ich nie podanie może utrudnić kontakt z kandydatem.
 • W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (numer telefonu) ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a następnie przechowywane będą przez okres 5 lat, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67, z późn. zm.).
 • Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- prawo dostępu do danych osobowych,

- prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,

- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo żądania usunięcia danych osobowych podanych dobrowolnie.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania stosownie do artykułu 22 RODO.

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora SP4 w Pszczynie oraz ZSP w Studzionce 2024-05-15 27.84KB pobierz plik: Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora SP4 w Pszczynie oraz ZSP w Studzionce
docx Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora SP4 w Pszczynie oraz ZSP w Studzionce_dostępne cyfrowo 2024-05-15 26.7KB pobierz plik: Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora SP4 w Pszczynie oraz ZSP w Studzionce_dostępne cyfrowo
pdf Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora SP4 w Pszczynie oraz ZSP w Studzionce 2024-05-15 1.07MB pobierz plik: Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora SP4 w Pszczynie oraz ZSP w Studzionce