przesuń do początku strony
Strona główna/Fundusze Unijne/Inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej/Projekty zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013

Projekty zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013

„Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 4 w Pszczynie przy ul. Konopnickiej 44”

 • Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Nazwa działania: Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”
 • Wartość projektu (PLN): 1 432 406,00 zł
 • Wartość dotacji (PLN): 1 121 196,22 zł
 • Okres realizacji: IV kwartał 2014 - III kwartał 2015 r.

Przedmiotem niniejszego projektu stanowi przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na wykonaniu kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej obiektu dydaktycznego, wybudowanego w latach 70-tych XX wieku wraz z modernizacją instalacji co. oraz c.w.u. Zakres inwestycji ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynku szkoły oraz poprawę jakości powietrza na terenie gminy Pszczyna, poprzez zmniejszenie ilości szkodliwych zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery.

„Rozbudowa Skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej - rozwój infrastruktury zaplecza turystycznego w Pszczynie”

 • Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Nazwa działania: Działanie 3.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego - podmioty publiczne”
 • Wartość projektu (PLN): 3 385 036,06 zł
 • Wartość dotacji (PLN): 2 877 280,65 zł
 • Okres realizacji: kwiecień 2012 - styczeń 2014 r.

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbudowa Skansenu Zagrody Wsi Pszczyńskiej na cele rozwoju infrastruktury zaplecza gastronomicznego złożonego z czterech obiektów budowlanych: budynku gastronomicznego, budynku wielofunkcyjnego z punktami usługowymi, altankę i bramę wejściową. Całość dopełniona zostanie kompleksowym zagospodarowaniem terenu, a także wyposażeniem obiektów w niezbędne ich elementy. Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do poszerzenia oferty gastronomicznej gminy Pszczyna, a w konsekwencji do znacznego zwiększenia ruchu turystycznego oraz wzrostu gospodarczego regionu.

„Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie obejmującego budynki stajni książęcych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

 • Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata2007-2013
 • Nazwa działania: 4.1 Infrastruktura Kultury
 • Wartość projektu (PLN): 12 300 659,69 zł
 • Wartość dotacji (PLN): 9 299 246,52 zł
 • Okres realizacji: marzec 2011- czerwiec 2012

Zgodnie z zawartym 19 lutego 2004 r. porozumieniem pomiędzy Gminą Pszczyna a Województwem Śląskim dotyczącym współpracy mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska poprzez realizację projektu „Renowacja kompleksu zamkowego w Pszczynie” obejmującego budynki zamku książąt pszczyńskich oraz książęcych stajni, powozowni i garaży, strony zadeklarowały wspólne zapewnienie środków przewidzianych do współfinansowania dokumentacji oraz inwestycji dotyczących zabytkowych obiektów objętych projektem. Strony rozpoczęły współpracę poprzez wspólne sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla kompleksu stajni książęcych.

Projekt znalazł się na drugim miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Wniosek został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W wyniku oceny merytoryczno-technicznej, dokonanej przez Komisję Oceny Projektu, projekt uzyskał 96,5% maksymalnej liczby punktów.

Obecnie budynki dawnych stajni, powozowni i garaży książęcych wymagają niezwłocznego podjęcia prac remontowych i renowacyjnych ze względu na ich bardzo zły stan zachowania wpływający nie tylko na mało estetyczny wygląd budowli ale również zagrażający bezpieczeństwu. Zrealizowanie zaplanowanych działań inwestycyjnych pozwoli na przywrócenie dla obecnych i przyszłych pokoleń zdewastowanych zabytkowych budynków kompleksu stajni należącego do unikalnego w skali kraju i Europy Środkowej zespołu Zamku Książęcego w Pszczynie, przy jednoczesnym nadaniu rewitalizowanym budynkom funkcji umożliwiających wzbogacenie i podniesienie jakości oferty kulturalnej Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

„Budowa kompostowni osadów ściekowych „PSZCZYNA” przy ulicy Złote Łany w Jankowicach”

 • Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Nazwa działania: 5.2 Gospodarka odpadami
 • Wartość projektu (PLN): 4 216 172,20 zł
 • Wartość dotacji (PLN): 3 018 357,67 zł
 • Projekt realizowany w okresie: od stycznia 2007r. do grudnia 2009r.

Przedmiotem projektu była budowa kompostowni osadów ściekowych i innych odpadów pochodzących z sąsiadującej z projektowaną kompostownią oczyszczalni ścieków „Pszczyna” oraz oczyszczalni „Wisła Wielka” wraz z niezbędnym materiałem strukturalnym w postaci różnych odpadów bogatych w węgiel elementarny. Celem nadrzędnym budowy kompostowni jest poprawa systemu zarządzania środowiskiem a celem bezpośrednim dostosowanie sposobów odzysku i unieszkodliwiania odpadów do wymagań przepisów Unii Europejskiej i przepisów polskiego prawa z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej www.kompostownia-pszczyna.pl.

„Elektroniczne Wrota dla Powiatu Pszczyńskiego”

 • Całkowita wartość projektu: 3 247 058,84 zł
 • Wnioskowana kwota: 2 760 000,01 zł
 • Poziom dofinansowania: 85%

Projekt „Elektroniczne wrota dla Powiatu Pszczyńskiego” (e-wrota) ma na celu wdrożenie sytemu informatycznego, umożliwiającego dostęp do informacji i usług drogą elektroniczną. Projekt dotyczy usług z zakresu oświaty, kultury, sportu, turystyki, zdrowia. Informacje będą lokalizowane na mapach powiatu pszczyńskiego. Odbiorcami wymienionych usług mają być przede wszystkim mieszkańcy powiatu pszczyńskiego. Pośrednio korzyści odniosą podmioty sektora prywatnego i publicznego. Beneficjentami projektu są wszystkie gminy powiatu pszczyńskiego, włączając starostwo powiatowe.

Projekt w trakcie realizacji. Projekt realizowany w partnerstwie.