przesuń do początku strony

Projekty realizowane z innych programów Unijnych

 

ZDALNA SZKOŁA +

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Gmina Pszczyna otrzymała grant w projekcie Zdalna Szkoła w maksymalnej wysokości
144 999,45 zł na zakup 57 komputerów wraz z ich ubezpieczeniem.

Sprzęt zostanie przekazany do użytkowania uczniom z 19 szkół z terenu gminy Pszczyna,
w sumie 57 osobom w tym dzieciom z rodzin wielodzietnych.

Zakupiony sprzęt będzie służyć szkołom również po zakończeniu okresu kwarantanny.

 

 

 

 

ZDALNA SZKOŁA

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich
przepustowościach

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Gmina Pszczyna otrzymała grant w projekcie Zdalna Szkoła w maksymalnej wysokości 100 000,00 zł na zakup 40 komputerów.

Sprzęt zostanie przekazany do użytkowania uczniom i nauczycielom z 18 szkół podstawowych oraz jednemu liceum ogólnokształcącemu z terenu gminy Pszczyna, w sumie 40 osobom.

Zakupiony sprzęt będzie służyć szkołom również po zakończeniu okresu kwarantanny.

 

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE USŁUGAMI DZIEDZINOWYMI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

 

Tytuł projektu: „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego”

Obszar tematyczny projektu: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa/ Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami

Instytucja kontraktująca/sponsor: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Lider projektu: FRDL MISTiA

Partnerzy projektu: Miasto Czeladź, Miasto Chorzów, Gmina Mikołów, Gmina Pszczyna, Miasto Świętochłowice, Gmina Tarnowskie Góry, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Zawiercie

Czas realizacji projektu: 01.10.2018 - 30.09.2020

Wartość projektu: 1 898 545,20 zł

Finansowanie/wkład Funduszy Europejskich: Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 898 545,20 zł, w tym: 1) dofinansowanie w kwocie 1 595 095,20 z następujących źródeł: ze środków europejskich w kwocie 1 595 095,20, co stanowi 84,02% wydatków kwalifikowalnych projektu, 2) wkład własny w kwocie 303 450,00.

 

Nasz gmina bierze udział w projekcie „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne). Liderem projektu jest FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa.

Celem dwuletniego projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (w obszarach podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami), świadczonych w 8 miastach na Śląsku. Cel ten będzie realizowany poprzez doskonalenie wiedzy i kompetencji pracowników partnerów projektu w zakresie obsługi podatkowej oraz zarządzania zasobem nieruchomości, elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach i automatyzację rozliczeń, elektronizację procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości, inicjowanie rozwiązań poprawiających dostępność informacji i jakość obsługi przedsiębiorców. Wdrożone zostaną nowe rozwiązania zarządcze, urzędy zostaną doposażone w sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie, a pracownicy samorządowi wezmą udział w kilkudziesięciu szkoleniach dziedzinowych i ogólnych.

Działania zaplanowane w ramach realizacji projektu „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego”, gwarantują systematyczne podnoszenie jakości usług świadczonych przez urzędy śląskich miast, a tym samym wpływają pozytywnie na warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz jakość życia mieszkańców, spełniając ich rosnące oczekiwania względem organów administracji publicznej. Przyczynią się także do promocji i implementacji działań usprawniających i proinnowacyjnych w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

Cel projektu jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz obowiązującymi strategiami gmin-partnerów.