przesuń do początku strony

Projekty realizowane z innych programów Unijnych


Cyfrowa Gmina

 Zadanie dofinansowane jest ze środków  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

W ramach przyznanych gminie Pszczyna środków zostanie zwiększone bezpieczeństwo cyfrowe gminy oraz podległych jej jednostek organizacyjnych. Ponadto gmina zwiększy zakres świadczonych dla mieszkańców e-usług. W ramach przyznanych środków planuje się wdrożenie portalu mieszkańca umożliwiającego dokonywanie płatności online
(dla opłat lokalnych). Zostaną również wdrożone narzędzia pozwalające zabezpieczyć dane cyfrowe jednostki oraz przestrzeni dyskowej do ich przechowywania jak i ich zabezpieczenia. Gmina rozbuduje zabezpieczenia logiczne (firewall, systemy IDS, IPS), zakupi odpowiednie oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa. W ramach przyznanych środków sporządzona zostanie również Diagnoza cyberbezpieczeństwa.  


Gmina Pszczyna otrzymała dotację w wysokości: 348 320,51 PLN

 


Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -„Granty PPGR”

Zadanie dofinansowane jest z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia

 

Celem projektu jest wyeliminowanie ograniczeń w postaci deficytu sprzętu i dostępu do internetu do realizacji obowiązków szkolnych w tym nauki zdalnej, występującego w rodzinach z gmin na terenach popegeerowskich. Projekt zakłada  wsparcie dzieci  rodzin z gmin popegeerowskich  w realizacji obowiązków szkolnych w trakcie nauki zdalnej poprzez zakup sprzętu komputerowego.

Gmina Pszczyna otrzymała dotację w wysokości: 41 400,00 PLN na zakup 12 sztuk laptopów z oprogramowaniem i ubezpieczeniem sprzętu dla dzieci z rodzin popegeerowskich.

 

Procedura monitorowania utrzymania efektów grant PPGR

 

 

ZDALNA SZKOŁA +

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Gmina Pszczyna otrzymała grant w projekcie Zdalna Szkoła w maksymalnej wysokości
144 999,45 zł na zakup 57 komputerów wraz z ich ubezpieczeniem.

Sprzęt zostanie przekazany do użytkowania uczniom z 19 szkół z terenu gminy Pszczyna,
w sumie 57 osobom w tym dzieciom z rodzin wielodzietnych.

Zakupiony sprzęt będzie służyć szkołom również po zakończeniu okresu kwarantanny.

 

 

 

 

ZDALNA SZKOŁA

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich
przepustowościach

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Gmina Pszczyna otrzymała grant w projekcie Zdalna Szkoła w maksymalnej wysokości 100 000,00 zł na zakup 40 komputerów.

Sprzęt zostanie przekazany do użytkowania uczniom i nauczycielom z 18 szkół podstawowych oraz jednemu liceum ogólnokształcącemu z terenu gminy Pszczyna, w sumie 40 osobom.

Zakupiony sprzęt będzie służyć szkołom również po zakończeniu okresu kwarantanny.

 

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE USŁUGAMI DZIEDZINOWYMI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

 

Tytuł projektu: „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego”

Obszar tematyczny projektu: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa/ Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami

Instytucja kontraktująca/sponsor: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Lider projektu: FRDL MISTiA

Partnerzy projektu: Miasto Czeladź, Miasto Chorzów, Gmina Mikołów, Gmina Pszczyna, Miasto Świętochłowice, Gmina Tarnowskie Góry, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Zawiercie

Czas realizacji projektu: 01.10.2018 - 30.09.2020

Wartość projektu: 1 898 545,20 zł

Finansowanie/wkład Funduszy Europejskich: Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 898 545,20 zł, w tym: 1) dofinansowanie w kwocie 1 595 095,20 z następujących źródeł: ze środków europejskich w kwocie 1 595 095,20, co stanowi 84,02% wydatków kwalifikowalnych projektu, 2) wkład własny w kwocie 303 450,00.

 

Nasz gmina bierze udział w projekcie „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne). Liderem projektu jest FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa.

Celem dwuletniego projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (w obszarach podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami), świadczonych w 8 miastach na Śląsku. Cel ten będzie realizowany poprzez doskonalenie wiedzy i kompetencji pracowników partnerów projektu w zakresie obsługi podatkowej oraz zarządzania zasobem nieruchomości, elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach i automatyzację rozliczeń, elektronizację procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości, inicjowanie rozwiązań poprawiających dostępność informacji i jakość obsługi przedsiębiorców. Wdrożone zostaną nowe rozwiązania zarządcze, urzędy zostaną doposażone w sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie, a pracownicy samorządowi wezmą udział w kilkudziesięciu szkoleniach dziedzinowych i ogólnych.

Działania zaplanowane w ramach realizacji projektu „Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego”, gwarantują systematyczne podnoszenie jakości usług świadczonych przez urzędy śląskich miast, a tym samym wpływają pozytywnie na warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz jakość życia mieszkańców, spełniając ich rosnące oczekiwania względem organów administracji publicznej. Przyczynią się także do promocji i implementacji działań usprawniających i proinnowacyjnych w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

Cel projektu jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” oraz obowiązującymi strategiami gmin-partnerów.

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf procedura monitorowania utrzymania efektów grant PPGR.pdf 2022-10-20 582.02KB pobierz plik: procedura monitorowania utrzymania efektów grant PPGR.pdf