przesuń do początku strony
Strona główna/Fundusze Unijne/Inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej/Projekty nieinwestycyjne realizowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty nieinwestycyjne realizowane ze środków Unii Europejskiej

Nazwa projektu:

 

PL: Poszerzenie stałej ekspozycji w paskovskim zamku

CZ: Rozšíření stálých expozic paskovského zamku

 

 Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0001726

 Beneficjent:  Město Paskov

 Partner: Gmina Pszczyna

 Wartość projektu:    36 633,10 euro

 Wartość dotacji:        30 000,00  euro

Okres realizacji rzeczowej:   2019

Streszczenie projektu:

Projekt ma na celu poszerzenie istniejących ekspozycji o "Stałą ekspozycję drewnianych modeli kościołów, kapliczek i dzwonnic Jana Blizňáka", łącznie z działaniami informacyjnymi
i marketingowymi i udostępnieniem ekspozycji osobom na wózkach inwalidzkich.

Działania informacyjne oraz reklamowe (film, ulotka, teksty informujące o eksponatach, audio przew.) będą w języku czeskim i języku polskim. Efekt transgraniczny  zapewnia też mapa architektury drewnianej ,ukazująca obiekty znajdujące się na polskim pograniczu.

 

Materiały do pobrania:

Materiały Paskov

 

Link do filmu promocyjnego: http://www.slezskabrana.tv/2019-12-27-bez-pracy-nie-ma-kosciola-film-o-janie-bliznaku-pl-titulky.html

 

 

 „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY PSZCZYNA

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś. Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Działanie: 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych: E-aktywni mieszkańcy województwa  śląskiego i opolskiego

Wartość projektu: 84 000,00 zł

Przyznana kwota:  84 000,00 zł

Partner Gminy Pszczyna:
PROGRAM REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM GMINY  PSZCZYNA TJ.: FUNDACJĄ WSPIERANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zakończenie rzeczowe: marzec 2020r..

Zakończenie finansowe realizacji: 15.03.2020r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: sierpień 2019r.

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych
w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych

Planowane rozpoczęcie naboru uczestników szkoleń: wrzesień 2019 r.

Beneficjenci: osoby, które ukończyły 25 rok życia w dniu przystąpienia do projektu, zamieszkałe na terenie województwa śląskiego w gminie Pszczyna, powyższe osoby zostaną podzielone na  grupy wiekowe mieszkańców: 25-34 lata, 35-43 lata, 44-64 lata, 65 i więcej lat (kobiety i mężczyźni w tym osoby niepełnosprawne)

 

Liczba uczestników: 150 osób

 

Tematy szkoleń:         

       1.Rodzic w internecie

       2.Mój biznes w sieci

       3.Moje finanse i transakcje w sieci

       4.Działam w sieciach społecznościowych

       5.Tworzę własną stronę internetową (blog)

       6.Rolnik w sieci

       7.Kultura w sieci

 

Planowane miejsca zajęć:


1.Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Fitelberga 1, 43-241 Łąka

2.Szkoła Podstawowa Nr 1, ul . Bogedaina 1, Pszczyna

 

 

 

 

„Wzajemna pomoc dla wzajemnego poznania: Pszczyna-Paskov”
„Vzájemnou spolupráci ke vzájemnému poznaní: Pszczyna-Paskov”

 • Nazwa funduszu:

* Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 roku (80% dofinansowania)

* Budżet państwa (5%)

 • Numer projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_011/0000712
 • Umowa: z Stowarzyszeniem „Region Beskidy” z Bielska-Białej
 • Wartość projektu (PLN): 27 498,99 euro
 • Wartość dotacji (PLN): 23 371,38 euro
 • Okres realizacji rzeczowej: 2017 - 2018r.

Celem projektu jest złagodzenie negatywnych skutków niewykorzystania naturalnego potencjału w rozwijaniu ruchu turystycznego poprzez realizację wspomnianych działań oraz ich wyników. To samo dotyczy zwiększenia wiedzy na temat Paskova (Czechy) i Pszczyny jako miejsc, które są warte odwiedzenia zarówno pod względem poznawczym, jak i w celu skorzystania z oferowanych przez nie usług. Istotnym celem władz jest zaznajomienie się z praktycznymi doświadczeniami w zakresie rozwijania turystyki i nawiązanie bliższych kontaktów między przedstawicielami organizacji społecznych placówek oświaty, regionalnymi animatorami kultury, czy pracownikami biur turystycznych.

Projekt zapewni miastom szereg działań marketingowych, które będą miały korzystny wpływ zarówno na lokalnych mieszkańców, jak i na potencjalnych odwiedzających, oraz na władze partnerów.

Pomoże stworzyć społeczne środowisko przyjazne dla rozwijania turystyki oraz zwiększenia zainteresowania odwiedzających miasta partnerów.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

Po stronie czeskiej (Mesto Paskov):

 1. Stała wystawa herbów właścicieli Paskova, wydanie publikacji oraz instalacja banerów promocyjnych informujących o ekspozycji.
 2. Folder informacyjny na temat atrakcji i usług turystycznych w Paskovie i okolicy.
 3. Ulotka informacyjna Pałac w Paskovie.
 4. Film „Paskov - miejsce do odkrywania i odpoczynku“ oraz sprzęt projekcyjny.
 5. Spotkanie robocze przedstawicieli władz Pszczyny i Paskova oraz wybranych stowarzyszeń i placówek oświaty.
 6. Ogólna koordynacja i administrowanie projektem.

MATERIAŁY PROJEKTOWE:

Link do filmu „Paskov - miejsce do odkrywania i odpoczynku“: https://www.youtube.com/watch?time_continue=290&v=QsRPnkUUqYQ

ULOTKI PASKOV

Witryna miasta Paskov: http://www.mesto-paskov.cz/

 

Po stronie polskiej (gmina Pszczyna):

 1. Przygotowanie filmów promujących dziedzictwo kulturowe Skansenu Zagroda Wsi Pszczyńskiej (digitalizacja zbiorów, opracowanie filmów z udziałem aktorów). Adaptacja pomieszczenia w którym prezentowany będzie film.
 2. Ulotka informacyjna o Skansenie (przetłumaczona na język polski, czeski i angielski).
 3. Film „ Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej - miejsce do odkrywania i odpoczynku.”
 4. Wzajemna promocja dla wzajemnego poznania: Pszczyna - Paskov : spotkanie robocze dla pracowników biur turystycznych, regionalnych animatorów.
 5. Ogólna koordynacja i administrowanie projektem.

 

WITRYNA WWW SKANSENU: http://www.skansen.pszczyna.pl/

FILM „Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej - miejsce do odkrywania i odpoczynku”: https://youtu.be/IvSgs5eNy5Y

DIGITALIZACJA OBIEKTÓW: http://www.skansen.pszczyna.pl/files/Digitalizacja wybranych eksponatów.pdf

ULOTKI INFORMACYJNE O SKANSENIE:

- polska

- czeska

- angielska

„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pszczyna na lata 2015-2023”

 • Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Nazwa Programu: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020
 • Nazwa działania: Oś priorytetowa 3. Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działanie 3.1 Skuteczni beneficjenci
 • Wartość projektu (PLN): 10 950,00zł
 • Wartość dotacji (PLN): 9 855,00zł
 • Okres realizacji rzeczowej: 2015 - 2016r.
 • Planowana data realizacji finansowej: 2017r.
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie: IV kwartał 2016r.

Celem niniejszego projektu było przygotowanie projektu programu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji (osiedla: Stare Miasto, Śródmieście, Siedlice, Piastów oraz Powstańców Śląskich), prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pszczyna na lata 2015-2023

 

„Nowoczesne zarządzanie usługami dziedzinowymi w samorządach województwa śląskiego”

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa Programu: Oś II POWER Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Nazwa działania: Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Partner Wiodący: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie

Partner: Gmina Pszczyna
Wartość dotacji (PLN): 1 595 095,20 PLN

Okres realizacji rzeczowej: 2017-2021 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie: IV kwartał 2018 r.

Celem projektu jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (w obszarach podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami), świadczonych w 8 miastach na Śląsku, w okresie 24 miesięcy realizacji projektu.

Cel ten będzie realizowany poprzez doskonalenie wiedzy i kompetencji pracowników partnerów projektu w zakresie obsługi podatkowej oraz zarządzania zasobem nieruchomości, elektronizację procesu obsługi podatkowej w urzędach i automatyzację rozliczeń, elektronizację procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości, wdrażanie rozwiązań poprawiających dostępność informacji i jakość obsługi przedsiębiorców.

Działania projektu są ukierunkowane zarówno na zniwelowanie braków kompetencyjnych i zarządczych, jak i sprzętowych. Dzięki planowanym szkoleniom specjalistycznym i ogólnym pracownicy będą lepiej przygotowani do świadczenia usług na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców. Wdrożenia i zakupy pozwolą na usprawnienie procesów, które dedykowane są klientom.

W wyniku realizacji projektu zostaną podniesione kompetencje merytoryczne pracowników JST oraz w zakresie profesjonalnej obsługi klienta, standardy pracy w urzędach, usprawnione mechanizmy i procedury w zakresie obsługi podatkowej i zarządzania nieruchomościami sektora publicznego, tym samym zwiększona jakość i dostępność usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami).