przesuń do początku strony

Inwestycje realizowane w ramach działania „Małe projekty”

„Remont wraz z modernizacją, zakup urządzeń i ogrodzenie placu zabaw w Piasku”

 • ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • NAZWA DZIAŁANIA: Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
 • KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 34 722,00 zł
 • KWOTA DOFINANSOWANIA: 23 206,77 zł
 • ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: III kwartał 2013 r.
 • ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: III kwartał 2013 r.

OPIS: Celem operacji był rozwój aktywności i rekreacji społeczności lokalnej poprzez przeprowadzenie remontu wraz z modernizacją i wyposażeniem oraz udostępnieniem placu zabaw w Piasku. Inwestycja została w pełni zrealizowana zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy. Projekt przyczynił się do wzrostu atrakcyjności sołectwa Piasek pod względem turystycznym, rekreacyjnym, jak i estetycznym, poprzez zagwarantowanie odpowiedniego zaplecza rekreacyjnego. Ponadto operacja przyczyniła się do aktywizacji życia na wsi, sprawiła, że rodziny zamieszkałe na terenach wiejskich mają do dyspozycji nowoczesną bazę rekreacyjną. Będzie prowadziła również do większego zainteresowania się przez dzieci i młodzież lokalnymi walorami przyrodniczymi.

W ramach projektu dokonano prac rozbiórkowych (rozebranie istniejącego wyposażenia placu), zakupu elementów wyposażenia placu zabaw oraz postawienie ogrodzenia.

„Podniesienie standardu infrastruktury boiska sportowego w miejscowości Studzienice poprzez montaż trybuny sportowej”

 • ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • NAZWA DZIAŁANIA: Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
 • KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 25 630,26 zł
 • KWOTA DOFINANSOWANIA: 15 165,20 zł
 • ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: IV kwartał 2013 r.
 • ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: IV kwartał 2013 r.

OPIS: Celem operacji było rozwijanie rekreacji poprzez poprawę standardu boiska sportowego Ludowego Klubu Sportowego w miejscowości Studzienice, polegającą na montażu 3-rzędowej trybuny sportowej z siedziskami plastikowymi na 72 miejsca (podesty kratowe typ VEMA i o konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo) wraz z wykonaniem stóp fundamentowych.
Projekt umożliwił mieszkańcom wsi uczestnictwo w wydarzeniach sportowych i kulturalnych mających miejsce na boisku sportowym, co z kolei pozytywnie wpłynęło na zwiększenie prestiżu i rozwoju promocji tego obszaru.
Operacja przyczyniła się do intensyfikacji życia na wsi oraz jego wzbogacenie o kolejne imprezy sportowe i kulturowe tożsame z charakterystyką obszaru, a także wpłynęła na aktywizację rodzin wiejskich.

„Organizacja szkolenia żeglarskiego dla dzieci z terenów wiejskich”

 • ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • NAZWA DZIAŁANIA: Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
 • KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 41 140,00 zł
 • KWOTA DOFINANSOWANIA: 23 153,60 zł
 • ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: II kwartał 2013 r.
 • ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: III kwartał 2013 r.

OPIS: Projekt mający na celu umożliwienie dzieciom i młodzieży alternatywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizację szkoleń i zajęć sportowych oraz udział w rywalizacji sportowej.
Rodzaj zajęć: zajęcia żeglarstwa dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat (przeszkolono 400 dzieci z terenów wiejskich), ogólnodostępne, bezpłatne, prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora żeglarstwa.
Zajęcia trwały od marca do czerwca 2013 r. i były podzielone na trzy etapy: teoretyczny, praktyczny cz.1 (na basenie) oraz praktyczny cz. 2 na Ośrodku Sportów Wodnych w Łące.

„Reintegracja wsi pszczyńskiej poprzez opracowanie oraz wydanie publikacji pt. „Dziedzictwo historyczno-kulturowe ziemi pszczyńskiej””

 • ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • NAZWA DZIAŁANIA: Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
 • KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 32 250,00 zł
 • KWOTA DOFINANSOWANIA: 25 000,00 zł
 • ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: IV kwartał 2013 r.
 • ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: IV kwartał 2013 r.

OPIS: Projekt miał na celu promocję dziedzictwa historyczno-kulturowego na obszarze całego powiatu pszczyńskiego poprzez opracowanie oraz wydruk publikacji popularno-naukowej.
Ideą dzieła jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego ziemi pszczyńskiej oraz zintegrowanie i aktywizację społeczności lokalnej (dzieci i ich rodziców, dziadków). Publikacja służy umacnianiu więzi międzypokoleniowych oraz jest dla dzieci i ich rodzin swoistym pomostem między przeszłością, współczesnością i przyszłością.
Realizacja projektu wpłynęła na utrwalenie odpowiednich treści dzieła i ich wykorzystaniu do kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz gwary. Szerokość dostępu treści publikacji (5000 bezpłatnych egzemplarzy przekazanych uczniom i bibliotekom szkolnym obszaru powiatu, jak i poza nim) wykreuje w świadomości wielu dzieci, jak i dorosłych nowe podejście w dbaniu o dziedzictwo kulturowe i wartości ziemi pszczyńskiej.