przesuń do początku strony

Inwestycje realizowane w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”

„Serce Wsi – modernizacja terenów wiejskich na cele integracji lokalnej społeczności”

 • ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • NAZWA DZIAŁANIA: Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
 • KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 1 426 000,00zł
 • KWOTA DOFINANSOWANIA: 461 796,00zł
 • ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI: IV kwartał 2013 r.
 • ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI: IV kwartał 2013 r.

OPIS: Realizacja działania przyczynił się do zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych oraz promocji obszarów wiejskich gminy Pszczyna. Ponadto, projekt miał na celu zagospodarowanie niewykorzystanych do tej pory obszarów, mających szczególne znaczenie dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, znajdujących się poszczególnych sołectwach gminy Pszczyna. Miejsca spotkań mieszkańców, będą służyć nie tylko mieszkańcom poszczególnych miejscowości, ale również osobom odwiedzającym.

Realizacja I etapu:

 • budowa wiaty – zadaszenie typu grill w miejscowościach: Jankowice, Studzienice, Poręba i Piasek.
 • budowa małej sceny na cele rekreacyjno - kulturalne w miejscowości Łąka.
 • montaż elementów małej architektury – placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wisła Mała.
 • utwardzenie ażurowe placu w Studzionce.

Realizacja II etapu:

 • budowa wiaty – zadaszenie typu grill w miejscowościach: Brzeźce, Ćwiklice, Wisła Wielka.

„Remont wielofunkcyjnych i ogólnodostępnych boisk sportowych w sołectwach Ćwiklice, Poręba i Rudołtowice”.

 • ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • NAZWA DZIAŁANIA: Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
 • PLANOWANY KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 254 391,33zł
 • KWOTA DOFINANSOWANIA: 165 457,00zł
 • TERMIN REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 2014r.
 • ROZLICZENIE: IV kwartał 2014

OPIS: Operacja mająca na celu poprawę standardu infrastruktury rekreacyjno-sportowej obszaru gminy oraz wzrost jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez remont boisk sportowych w Ćwiklicach, Porębie i Rudołtowicach. W ramach operacji planuje się wyremontowanie trzech wielofunkcyjnych oraz ogólnodostępnych boisk do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, znajdujących się przy szkołach podstawowych na terenach wiejskich (wskaźnik produktu). Projektowane prace obejmują: roboty przygotowawcze (ziemne), wykonanie podbudowy obiektu oraz obrzeży, wykonanie bezpiecznej nawierzchni z poliuretanu oraz roboty wykończeniowe.

„Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w sołectwie Jankowice”

 • ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • NAZWA DZIAŁANIA: Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
 • PLANOWANY KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 159 146,50zł
 • KWOTA DOFINANSOWANIA: 103 509,00zł
 • TERMIN REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 2014r.
 • ROZLICZENIE: IV kwartał 2014

OPIS: Projekt zakłada przebudowę istniejącego ogrodzenia ogólnodostępnego boiska sportowego przy Ludowym Klubie Sportowym „ZNICZ” w Jankowicach. Istniejące uszkodzone ogrodzenie podlegające przebudowie zostanie zdemontowane. W miejsce starego ogrodzenia planuje się wykonanie nowego. Przebudowa ogrodzenia wpłynie pozytywnie na kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne.

„Ogrodzenie ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z piłkochwytami w sołectwie Wisła Mała”

 • ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • NAZWA DZIAŁANIA: Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
 • PLANOWANY KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 192 285,90zł
 • KWOTA DOFINANSOWANIA: 125 063,00zł
 • TERMIN REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 2014r.
 • ROZLICZENIE: IV kwartał 2014

OPIS: Celem operacji jest poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej poprzez budowę nowych elementów ogólnodostępnego boiska – ogrodzenia i piłkochwytów. Projekt zakłada wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów przy ogólnodostępnym boisku w Wiśle Małej. W zakres projektu wchodzi wykonanie piłkochwytu posiadającego stosowne certyfikaty dopuszczające do zastosowania na obiektach sportowych. W ramach zdania zostanie również wykonane ogrodzenie panelowe z bramkami od strony południowej oraz ogrodzenie siatkowe od strony północnej i wschodniej w celu poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z infrastruktury.

„Poprawa jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę chodnika przy ul. Kamiennej w Brzeźcach”

 • ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • NAZWA DZIAŁANIA: Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
 • PLANOWANY KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 127 209,75zł
 • KWOTA DOFINANSOWANIA: 82 738,00zł
 • TERMIN REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 2014r.
 • ROZLICZENIE: IV kwartał 2014

OPIS: Operacja mająca na celu poprawę cech funkcjonalno-przestrzennych sołectwa Brzeźce oraz jakości życia lokalnej społeczności poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze gminnej. W ramach operacji planuje się przebudowę odcinka ul. Kamiennej w Brzeźcach na długości ok.161 mb, polegającą na wykonaniu chodnika w dwóch odcinkach 49,5m i 74 m wraz wykonaniem kanalizacji deszczowej (wskaźnik produktu).Realizacja działania przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i poprawę cech funkcjonalno-przestrzennych sołectwa Brzeźce. Ponadto, wzmocni pozytywny wyróżnik pszczyńskiej wsi i wspólną dbałość o ład przestrzenny.

„Budowa zapleczy socjalnych wraz z parkingami i infrastrukturą towarzyszącą dla boisk piłki nożnej w Czarkowie, Ćwiklicach i Porębie”

 • ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • NAZWA DZIAŁANIA: Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
 • PLANOWANY KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 1 492 903,85zł
 • KWOTA DOFINANSOWANIA: 500 000,00zł
 • TERMIN REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO: 2014r.
 • ROZLICZENIE: IV kwartał 2014

OPIS: Niniejszy projekt ma na celu poprawę standardu infrastruktury rekreacyjno-sportowej obszaru naszej gminy oraz wzrost jakości życia mieszkańców terenów wiejskich poprzez budowę zapleczy socjalnych wraz z parkingami i infrastrukturą towarzyszącą dla boisk piłki nożnej w Czarkowie, Ćwiklicach i Porębie. Boiska znajdują się przy istniejących Klubach Sportowych i są ogólnodostępne. Każdy z 3 projektowanych obiektów będzie posiadał dwie szatnie dla drużyn sportowych wraz z przylegającymi do nich umywalniami i ubikacjami, pomieszczenie biurowe/sędziowskie z szatnią, prysznicem i ubikacją, magazyn/pomieszczenie techniczne oraz dwie ubikacje ogólnodostępne. Projekt przewiduje m.in: zagospodarowanie terenu, roboty budowlane, wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnej. Realizacja operacji przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej oraz będzie stanowiło nowy instrument aktywizacji oraz rozwoju psychofizycznego dzieci, młodzieży oraz mieszkańców obszarów wiejskich.